Sunday, June 28, 2020

IntersubjectivityCommunication in a shared  world
(Intersubjectivity – ARS)
Edwin Hutchins, Cognition_in_the_Wild


Communication between persons who are copresent in a shared physical environment differs in many ways from communication across a restricted bandwidth medium.

The meanings of statements and questions are not given in the statements themselves but are negotiated by the participants in the context of their understandings of the activities underway . The participants use guesses about one another 's tasks to resolve ambiguities in communication.   Particular meaningful interpretations for statements are simultaneously proposed and presupposed by the courses of action that follow them . The evidence that each participant has of successful communication is the flow of joint activity itself.

Meanings can only even be imagined to be in the messages when the environment about which communication is performed is very stable and there are very strong constraints on the expectations. In many endeavors, creating and maintaining the illusion that meanings reside in messages requires that a great deal of effort be put into controlling the environment in which communication takes place. Meanings seem to be in the messages only when the structures with which the message must be brought into coordination are already reliably in place and taken for granted . The illusion of meaning in the message is a hard -won social and cultural accomplishment.

Sunday, June 21, 2020

İletişim


İletişim
Communication
Edwin Hutchins, Cognition_in_the_WildSeyrüsefer ekibinin bilişimsel süreçleri bir sosyal organizasyon içinde dağıttığı olgusu dağıtımın daha iyi ya da daha kötü yollardan yapılması olasılığını ortaya çıkarır.   Bu izlenen yol işlemsel unsurlar arasında iletilen  yapı çeşitleri arasındaki ilişki ile ve görev icrası ile koordine edilmek zorundaki iletilen yapıların tipleri ile ilgilidir.
The fact that the navigation team distributes computational procedures across a social organization raises the possibility that there may be better and worse ways to arrange the distribution.  One way
in which the distribution of computational procedures can be better or worse concerns the relation between the kinds of structure that can be passed between computational elements and the kinds
of structure with which the passed structures must be coordinated in the performance of the task .

Sözsel tabirler tipik olarak yeterli yapı sağlamadıklarından değil yanlış tipte yapı sağladıklarından (yanılgılara yol açtıklarından-ARS) başarısız olurlar.  Doğru ve yanlış tipte yapılar arasındaki fark hem görevin hem de kullanılan diğer olanakların tabiatı tarafından belirlenir.
Verbal descriptions typically fail not because they don't provide enough structure but because they provide the wrong kind of structure.  The difference between the right and the wrong kinds of structure is determined by both the nature of the task and the other structural resources that are available.

Birincisi, belirli bir ifade tarafından iletilen bilgi ifadenin miktarına bağlı basit bir fonksiyon değildir.  Bilgi ve kodlama teorisi belirli bir alternatifler kümesini iletmek için gerekli en küçük band genişliğini
tanımlar.  Bilgi teorisi açısından doğal dil etkin bir kodlama değildir.
First , the amount of information that is conveyed by a given utterance is not a simple function of the volume of structure in the utterance.  Information and coding theory define the minimum bandwidth required to encode a given set of alternative messages.  From the perspective of information theory, natural language is not an efficient code.

İkincisi, kullanılan kodlamanın ifade gücü daha büyük sistemin muhakemesel özelliklerini belirleyebilir.  Bir amfibi çıkartmasının bir planlama ekibi tarafından başarılı başlatılması görev planlayıcılarının konuştuğu dilin ayırıcılık gücüne bağlı olabilir.
Second, the expressiveness of the code may determine the cognitive properties of the larger system.  Whether a team of planners can mount a successful amphibious landing may depend on the range of distinctions that can be made in the language spoken by the mission planners.

Dilin özellikleri konuşmanın incelik/kalınlığına (register) ve ifadelerin taşındığı ortama göre değişir.  Çevrimiçi (intercom)’nde zorunlu kılınan dil hemen hemen telegraf gibidir.
The properties of language change with the register of the speech and with the medium in which the utterances are carried. The mandated language on the intercom is almost telegraphic.

Dili görevin icrasında üretilen ve koordine edilen yapılandırılmış gösterimlerden biri olarak görmek dilin bilgi-taşıma özelliklerinin önemini gösterir.  Muhakemesel bilimde, dil öncelikle insanın bilgi işleme kapasitesi olarak düşünülür, kişilerin üretmesi ve yorumlaması gereken işleyiş açısından anlaşılması gereken...
Viewing language as one of the structured representations produced and coordinated in the performance of the task highlights the information -bearing properties of language.  In cognitive science, language is usually thought of primarily as a human computational capacity that should be understood in terms of the processing that individuals must do to produce or interpret it.

Dikkati bir kişinin muhakemesel özelliklerinden sosyal olarak dağıtılmış muhakemeye kaydırmak dil üzerine yeni bir ışık düşürür.  Dilin özellikleri iletişim teknolojisinin özellikleri ile daha büyük muhakemesel sistemin özelliklerini yansıyacak şekillerde karşılıklı etkileşir.
Shifting attention from the cognitive properties of an individual to those of a system of socially distributed cognition casts language in a new light.  The properties of the language itself interact with the properties of the communications technology in ways that affect the computational properties of the larger cognitive system.

Dilin yapısı düşüncenin yapısını belirler mi? “bazan evet ve bazan değil” sanki...
Does the structure of language determine the structure of thought? " seems to be " Sometimes and sometimes not ."

Görev icrasında dilin yapısı kullanılan bir ortam olmadığı zaman, görev icrası dilin yapısından etkilenmez.  Muhakemesel faaliyetler bir sosyal alanda dağıtıldığı zaman, görevi icra edenlerce iletişim için kullanılan dil veya diller eldeki kaynakları  yapılandırmada kesinlikle etkin olacaktır ve dilin yapısı grubun muhakemesel özelliklerini etkileyecektir, grup içindeki bireylerin muhakemesel özelliklerini etkilemese bile... 
When the structure of language is not useful as a mediating resource in task performance , then task performance does not seem to be affected by the structure of language.  When cognitive activities are distributed across social space, the language or languages used by task performers to communicate are almost certain to serve as structuring resources, and the structure of language will affect the cognitive properties of the group even if they do not affect the cognitive properties of individuals in the group. 

Tuesday, June 09, 2020

Communication


Communication
Edwin Hutchins, Cognition_in_the_WildThe fact that the navigation team distributes computational procedures across a social organization raises the possibility that there may be better and worse ways to arrange the distribution.  One way
in which the distribution of computational procedures can be better or worse concerns the relation between the kinds of structure that can be passed between computational elements and the kinds
of structure with which the passed structures must be coordinated in the performance of the task .

Verbal descriptions typically fail not because they don't provide enough structure but because they provide the wrong kind of structure.  The difference between the right and the wrong kinds of structure is determined by both the nature of the task and the other structural resources that are available .

First , the amount of information that is conveyed by a given utterance is not a simple function of the
volume of structure in the utterance.  Information and coding theory define the minimum bandwidth required to encode a given set of alternative messages.  From the perspective of information theory ,
natural language is not an efficient code.

Second, the expressiveness of the code may determine the cognitive properties of the larger system.  Whether a team of planners can mount a successful amphibious landing may depend on the range of distinctions that can be made in the language spoken by the mission planners.

The properties of language change with the register of the speech and with the medium in which the utterances are carried. The mandated language on the intercom is almost telegraphic.

Viewing language as one of the structured representations produced and coordinated in the performance of the task highlights the information -bearing properties of language.  In cognitive science, language is usually thought of primarily as a human computational capacity that should be understood in terms of the processing that individuals must do to produce or interpret it .

Shifting attention from the cognitive properties of an individual to those of a system of socially distributed cognition casts language in a new light.  The properties of the language itself interact with the properties of the communications technology in ways that affect the computational properties of the larger cognitive system.

Does the structure of language determine the structure of thought? " seems to be " Sometimes and sometimes not ."

When the structure of language is not useful as a mediating resource in task performance , then task performance does not seem to be affected by the structure of language.  When cognitive activities are distributed across social space, the language or languages used by task performers to communicate are almost certain to serve as structuring resources, and the structure of language will
affect the cognitive properties of the group even if they do not affect the cognitive properties of individuals in the group. 
Tuesday, June 02, 2020

Sosyal Yapı ve Hedef Yapısı


Sosyal Yapı ve Hedef Yapısı
Social Structure  and Goal Structure
Edwin Hutchins, Cognition_in_the_Wild
...Bir sorun derin katmanlı bir hedef yapısına sahip olduğu zaman sosyal hiyerarşi, odaklanmanın, hedef yapının farklı kısımlarına yönelmesini sağlamak için bir mekanizma sağlayabilir.  Sosyal yapı ve problem tanımının her ikisi de hedef yapı ile etkileşir, eylemin ardışık kontrolünde problem çözümlerinin gerçekleştirilmesi için.
When a problem has a deeply nested goal structure , a social hierarchy can provide a mechanism for distributing the attention to various parts of the goal structure .  Social structure and problem representation both interact with goal structure in the implementations of solutions to the problem of sequential control of action.

İş tanımından öteye gitmek
Going Beyond the job description             
Görevin sosyal dağılımının bir yönü, koordinasyon eylemlerini gerçekleştirmek için gereken bilgininbir çok şahıs içinde ayrı ayrı bulunmamasıdır.  Daha çok, bilginin çoğu seyrüsefer ekibinin üyelerinde özneletkileşim (intersubjective) ile bölüşülmüştür.  Bu durum sistemin insan bileşeninin biçimlenebilir ve uyabilir bir koordinasyon dokusu olarak hareket etmesine izin verir.  Söz konusu görev uygun koordinasyon faaliyetlerinin yapılmasını sağlamaktır.
One important aspect of the social distrubution of this task is that the knowledge required to carry out the coordinating actions is not discretely contained inside the various individuals . Rather, much of the knowledge is intersubjectively shared among the members of the navigation team. This permits the human component of the system to act as a malleable and adaptable coordinating tissue, the job of which is to see to it that the proper coordinating activities are carried out.

Ortaklaşılmış Görev İcraları
Shared Task Performances
İş bölümünün bu şekilde duruma göre yapılması görevin mikroyapısı hakkında ortak bir anlayışa dayanır.  Görevin her bir adam tarafından yapılması gereken kısımları hakkkında hiç bir fikir alışverişi yoktu; bu koordinasyonu görevi yerine getirirken oluşturdular.  Ortaklaşa görev icrası ilişkileri içine girmek için gerekli yetenekler yaşamın nispeten erken çağlarında gelişir.  
This ad hoc division of labor was based on a shared understanding  of the microstructure of the task. There was no verbal negotiation of the parts of the task to be done by each man; they simply created this coordination in the doing of the task. The social skills required to enter into shared task-performance relationships probably develop fairly early in life.

Esneklik ve Dayanıklılık
Flexibility and Robustness
Eğer bir insan bileşeni bilgisizlik nedeni ile başaramazsa, bütün sistem durma noktasına gelmez.  Eğer görev zorlaşırsa veya iletişim kesilirse, seyrüsefer ekibi iş yapmayı durdurmak seçeneğine sahip değildir.  Görev anlık olaylar tarafından ilerletilir ve gemi yolda olduğu sürece icra edilmek zorundadır.  Arıza kesintisine yanıt olarak, sistem ideal iş bölümünü değiştirerek duruma uyar.
If one human component fails for lack of knowledge , the whole system does not grind to a halt . If the task becomes difficult or communications break down , the navigation team does not have the option of stopping work . The task is driven by events and must be performed as long as the ship is underway .  In response to a breakdown , the system adapts by changing the nominal division of labor .

İletişimin üzerine dayandığı sosyal yapı yalnızca bir çerçeve yapı değil, aynı zamanda etkileşimlerden önce onların yerini bulan ve onların gerektiği gibi gerçekleşmelerini sağlayan mekanizmadır.  Neden pelarus operatörü işbirliği yapmalıdır?  Çünkü uygun perforans sosyal etkileşimin geçer akçesidir.
The social structure is not only the framework on which the communication is based, it is also the mechanism that is in place prior to the interactions to ensure that they take place as required .  Why should the pelarus operator cooperate? Because adequate performance is the currency of social interaction.

Sosyal etkileşim dili olarak performans
Performance as language of social interaction
Bir öğrenci insanların işte ne yaptıkları üzerine bir fikir belirtti, bir otomobil fabrikasında insanların çoğunlukla araba yaptıklarını belirterek.  Roy şunun gibi bir şey söyledi: “Ne yaptıklarını nasıl biliyorsun?  Belki de yaptıkları sosyal ilişkiler üretmek ve arabalar ise yan bir sonuç.”
A student was making a point about what people do at work, saying that in an auto factory people mostly make cars. Roy said something like: "How do you know what they are doing? Maybe
what they are making is social relationships and the cars are a side effect."Monday, May 25, 2020

Social Structure and Goal Structure


SOCIAL STRUCTURE AND GOAL STRUCTURE
Edwin Hutchins, Cognition_in_the_Wild


...
When a problem has a deeply nested goal structure , a social hierarchy can provide a mechanism
for distributing the attention to various parts of the goal structure .  Social structure and problem representation both interact with goal structure in the implementations of solutions to the problem of sequential control of action .

Going Beyond the job description             
One important aspect of the social disuibution of this task is that the knowledge required to carry out the coordinating actions is not discretely contained inside the various individuals . Rather, much of the knowledge is intersubjectively shared among the members of the navigation team. This permits the human component of the system to act as a malleable and adaptable coordinating tissue, the
job of which is to see to it that the proper coordinating activities are carried out

Shared Task Performances
This ad hoc division of labor was based on a shared understanding  of the microstructure of the task. There was no verbal negotiation of the parts of the task to be done by each man; they simply created this coordination in the doing of the task. The social skills required to enter into shared task-performance relationships probably develop fairly early in life.

Flexibility and Robustness
If one human component fails for lack of knowledge , the whole system does not grind to a halt . If the task becomes difficult or communications break down , the navigation team does not have the option of stopping work . The task is driven by events and must be performed as long as the ship is underway .  In response to a breakdown , the system adapts by changing the nominal division of labor .

The social structure is not only the framework on which the communication is based, it is also the mechanism that is in place prior to the interactions to ensure that they take place as required .
Why should the pelorus operator cooperate? Because adequate performance is the currency of social interaction .

Performance as language of social interaction
A student was making a point about what people do at work, saying that in an auto factory people mostly make cars. Roy said something like: "How do you know what they are doing? Maybe
what they are making is social relationships and the cars are a side effect."
Saturday, May 09, 2020

Sosyal Ekip Örgütlenmesi Tipleri


Sosyal Ekip Örgütlenmesi Tipleri
The Types of Social Team Organization [1]

İki grubun muhakemesel başarıları arasındaki farklar tamamen dağıtılmış muhakemenin sosyal örgütlenmesindeki farklara dayanır, hiç te iki gruptaki şahısların muhakemesel özellikleri arasındaki farklara değil.
The differences in the cognitive accomplishments of any two groups might depend entirely on differences in the social organization of distributed cognition and not at all on differences in the cognitive properties of individuals in the two groups .

Paralel Faaliyetler - Parallel Activities
Belki de en belirgin özellik, ekip elemanlarının faaliyetlerinin paralel olarak gerçekleşmesidir.  Tek bir problem üzerinde çalışan iki ekip elemanının faaliyetlerinin eşgüdümünde(koordinasyon) iki işlevsel sistem daha büyük bir işlevsel sisteme bütünleştirilebilir.
Perhaps the most obvious property is that the activities of the members of the team take place in parallel .   Two functional systems may be assembled into a larger functional system in the coordination of the activities of the two crew members who work together on a single problem.

Tepeden aşağıya tabandan tepeye - Top down bottom up
Bir “tabandan tepeye” bilgi işlem sürecinde giriş değerleri daha yüksek soyutlama seviyelerine ilerletilir.
Örn. Geminin dünya ile ilişkisinin gösterimi, sembolik biçime dönüştürülür ve haritaya ulaşıncaya kadar bir dizi ortamdan geçirilir.
In  a "bottom-up " information process input values are propagated upto a higher level of abstraction. For ex. the representation of the relationship of the ship to the world is transformed into symbolic form and moved across a set of media until it arrives at the chart.

İnsan arayüalerinnin tipleri - The Types of Human Interfaces
İnsan ve örgütsel arayüzlerinin oluşturulması sayısızdır.
The creation of human and organizational interfaces to tasks is ubiquitous.

Algı Çevrimleri - Daemons
Bir göreve yönelik arayüz çeşiti sıklıkla bilgisayar biliminde daemon(algı çevrimi) ile adlandırılır.  Bir algı çevrimi dünyayı belirli bir özel koşul bekliyerek sürekli algılayan bir unsurdur.  Tetikleyici koşul gerçekleştiğinde, algı çevrimi belirli bir faaliyeti yapar.
A commonly created sort of interface to a task is what in computer science is called a daemon. A daemon is an agent that monitors a world waiting for certain specified conditions . When the trigger
conditions exist , the daemon takes a specified action.

Tamponlar - Buffers
Bilgi tamponları, işleri gözlemlerini hemen hemen aynı anda yapmak olan operatörleri mümkün kılar.
Bir seyrüsefer ekibinin elemanları tarafından yapılan işlerin gelişme hızları arasında büyük farklar olabilir.  Tamponlama faaliyeti bir operatörün zamansal sınırlarının başka bir operatörün zamansal sınırları ile kesişmemesi için sisteme gevşeklik verir.  Her operatör ikilisi, gönderici ve alıcı aşırı yüklenmediği zaman iletişime müsaade eder.
Information buffers enable the operators , whose job is to make the observations as nearly simultaneously as is possible  to operate asynchronously . There may be a great deal of variation in the pace of the work done by the members of a navigation team. The buffering activity introduces slack into the system so that the temporal constraints of an operator do not interfere with the temporal constraints of an other operator.   Each pair of operators  permits communication to take place when the sender and the receiver are not overloaded.

Tamponlama, sistemin “gevşek bağlantılanmasına” katkıda bulunur.  Tamponlama, sistemin bir kısmından diğerine kontrolsüz etkilerin yayılmasını önler.  Tamponlama, paralel çalışan süreçlerin arasında zarar verici kesişimleri engeller.
Buffering contributes to " loose coupling " of the system. The buffering prevents the uncontrol led propagation of effects from one part of the system to another . Buffering provides protection against destructive interference between processes running in parallel .

İletişim ve Bellek - Communication and Memory
Bireyel koşullarda şahsi bellek tarafından yapılan işin yerini grup koşullarında şahıslar arasındaki iletişim alır.
The work that is done by individual memory in the solo condition is replaced in the group condition by interpersonal communication .

Eğer şahsi belleği, zaman içinde şahsın kendisi ile iletişimi olarak düşünürsek, şahıslar arasındaki iletişimin şahıs içindeki iletişimin yerini alması, bir görevin ekip tarafından gerçekleştirilmesi için doğal bir sonuç olur.
If we think of individual memory as communication with the self over time, then the replacement of intrapersonal communication by interpersonal communication is an expected consequence of the move from individual to team performance of a task.

Eylemin Sıralı Kontrolü - Sequential Control of Action 
Bir orkestrada sırasal kontrol her bir müzisyenin, parçanın bütününün planını bilmesi ve aynı zamanda parça içinde kendi kısmının her geliş sırasını bilmesi ile başarılır.
Sequential control in an orchestra is achieved by having every musician know the plan of the entire piece and also know the place of every instance of his own part within the piece.

Eğer çalışmasına müsaade edilmiş herhangi bir işlem, müsaade edilmiş başka herhangi bir işlemi hiç birzaman engellemeyecekse, o işlemleri içeren süreç sırasal olarak sınırlandırılmamıştır.  Bu düzenekte
aktif unsurlar arasında ortak bir çevreye etki etmeleri dışında hiç bir iletişim yoktur.  Her unsur  yalnız onunla karşılaştığında üzerinde işlem yapabileceği eylemleri icra edebilir.
A procedure is sequentially unconstrained if the execution of any   enabled operation will never disable any other enabled but as yet unexecuted operation . In this scheme, there is no communication between the active agents other than their effects on a shared environment . Each agent simply mills
about taking actions only when he encounters situations on which he can act.

Eğer izin verilmiş bir işlem henüz icra edilmemiş herhangi başka bir  işlemi engellerse, onları içeren süreç sıralı olarak sınırlandırılmıştır.  Sıralı sınırlamalar olan yerde,  eylemlerin sırası üzerinde bir miktar kontrol gereklidir.  Sıra kontrollü bir sürecin icrası, planlama ve  geriye doğru iz sürme gerektirir.
A procedure is sequentially constrained if the execution of any enabled operation will disable any other enabled but as yet unexecuted operation . Where there are sequential constraints , it is  necessary to have some control over the sequence of actions .  The performance of a sequentially constrained procedure may require planning or backtracking .

Bir Üretim Ekibi olarak Seyrüsefer Ekibi - Navigation Team as a Production Team
Sıra sınırlamasız süreçler kolaylıkla dağıtılabilir veya çok gevşek bağıntılı sistemlerle çözülebilir.  Sıra sınırlamaya sahip görevler yapılacak eylemler arasında bir miktar eşgüdüm gerektirir.  Bu eşgüdümü elde etmek için bir çok yol vardır.  Genel davranış desenini bir yazı, bir nota, veya genel bir planla belirlemek sıralama problemine bariz bir çözümdür.
Sequentially unconstrained procedures are easily distributed or can be solved by very loosely interconnected systems. Tasks that have sequential constraints require some coordination among the  actions to be taken. There are many ways to achieve this coordination . Specifying the overall pattern of behavior in a script , a score, or an overall plan is an obvious solution to the sequencing problem

Gerçekte, ekibin davranışını, sistem içinde herhangi bir yerde bir yazı ya da plan olmadan uygun bir sıra içinde düzenlemesi mümkündür.  Her bir ekip elemanın çevresinde hangi koşullar oluştuğunda ne yapacağını bilmesi yeterlidir.

In fact, it is possible for the team to organize its behavior in an appropriate sequence without there being a global script or plan anywhere in the system. Each crew member only needs to know what to do when certain conditions are produced in the environment.  

[1] Outlined from Edwin Hutchins, Cognition_in_the_Wild

Friday, May 01, 2020

The Types of Social Team Organization


The Types of Social Team Organization [1]The differences in the cognitive accomplishments of any two groups might depend entirely on differences in the social organization of distributed cognition and not at all on differences in the cognitive properties of individuals in the two groups .

Parallel Activities
Perhaps the most obvious property is that the activities of the members of the team take place in parallel .   Two functional systems may be assembled into a larger functional system in the coordination of the activities of the two crew members who work together on a single problem.

Top down bottom up
In  a "bottom-up " information process input values are propagated upto a higher level of abstraction. For ex. the representation of the relationship of the ship to the world is transformed into symbolic form and moved across a set of media until it arrives at the chart.

The Types of Human Interfaces
The creation of human and organizational interfaces to tasks is ubiquitous.

Daemons
A commonly created sort of interface to a task is what in computer science is called a daemon. A daemon is an agent that monitors a world waiting for certain specified conditions . When the trigger
conditions exist , the daemon takes a specified action.

Buffers
Information buffers enable the operators , whose job is to make the observations as nearly simultaneously as is possible  to operate asynchronously . There may be a great deal of variation in the pace of the work done by the members of a navigation team. The buffering activity introduces slack into the system so that the temporal constraints of an operator do not interfere with the temporal constraints of an other operator.   Each pair of operators  permits communication to take place when the sender and the receiver are not overloaded.

Buffering contributes to " loose coupling " of the system. The buffering prevents the uncontrolled propagation of effects from one part of the system to another . Buffering provides protection against destructive interference between processes running in parallel .

Communication and Memory
The work that is done by individual memory in the solo condition is replaced in the group condition by interpersonal communication .

If we think of individual memory as communication with the self over time, then the replacement of intrapersonal communication by interpersonal communication is an expected consequence of the move from individual to team performance of a task.

Sequential Control of Action 
Sequential control in an orchestra is achieved by having every musician know the plan of the entire piece and also know the place of every instance of his own part within the piece.

A procedure is sequentially unconstrained if the execution of any   enabled operation will never disable any other enabled but as yet unexecuted operation . In this scheme, there is no communication between the active agents other than their effects on a shared environment . Each agent simply mills about taking actions only when he encounters situations on which he can act.

A procedure is sequentially constrained if the execution of any enabled operation will disable any other enabled but as yet unexecuted operation . Where there are sequential constraints , it is  necessary to have some control over the sequence of actions .  The performance of a sequentially constrained procedure may require planning or backtracking .

Navigation Team as a Production Team
Sequentially unconstrained procedures are easily distributed or can be solved by very loosely interconnected systems. Tasks that have sequential constraints require some coordination among the  actions to be taken. There are many ways to achieve this coordination . Specifying the overall pattern of behavior in a script , a score, or an overall plan is an obvious solution to the sequencing problem


In fact, it is possible for the team to organize its behavior in an appropriate sequence without there being a global script or plan anywhere in the system. Each crew member only needs to know what to do when certain conditions are produced in the environment.  

[1] Outlined from Edwin Hutchins, Cognition_in_the_WildFriday, April 24, 2020

Dağıtılmış Sistem TasarımıDağıtılmış Sistem Tasarımı
Designing a Distributed SystemEkipler ekip elemanlarından daha farklı özelliklere sahip olabilir.  Bu farklılıklar hem teknoloji ile etkileşimlerden hem de muhakemesel işin sosyal dağıtımının etkilerinden olabilir.
Teams may have cognitive properties that differ from those of the team members.  These differences arise from both the effects of interactions with technology and the effects of a social distribution of cognitive labor.

Bir dağıtılmış sistem yerel işlevsel altsistemlere bölünüp inşa edilebilir.  Bu yerel işlevsel sistemler ekip elemanlarının etkileşimlerinde koordine edilir.  Etkileşimler, bileşenleri bir araya getirir ve altsistemlerden daha büyük bir işlevsel sistem inşa eder.
A distributed system can be divided and built from local functional subsystems.  These local functional systems are coordinated in the interaction of the members of the team. The interactions,  assemble the components, and build a larger functional system from the subsystems.

Daha büyük sistemin bileşenleri seri, paralel veya ikisinin bir bileşkesi şeklinde düzenlenebilir. Paralel organizayon sistemin girdi çıktı hızını arttırır.   Seri organizasyonun unsurları ise bir önceki adımların çıktılarını gerektirdikleri için daha düzenli ve kontrol edilebilirdir.  Hem paralel hem de seri organizasyon içeren bir karışık dağıtılmış sistem aynı zamanda bir eşzamanlılık(senkronizasyon) mekanizmasına ihtiyaç duyar.  Böylece daha büyük sistem herhangi bir bireyden çok farklı muhakemesel özelliklere sahip olur.
The components of the larger system may be  organised serially, in parallel or a combination of both.
Parallel organisation increases the speed of the system throughput.  While the elements of serial organisation requires the output of the previous steps it is more organised and controllable.  A complex distributed systems with both parallel and serial organisation also needs a synchronisation mechanism.  Hence the larger system has cognitive properties very different from those of any individual.

Sistemi daha küçük altsistemlere bölmek özel amaçlı tasarlanmış araçların kullanılma olasılığını arttırır.  Zanaatın bu araçları ile etkileşim kolaylaştırılabilir.  Aynı zamanda dağıtılmış sistemin sosyal organizasyonu güçlükleri hafifletmekte yardımcı olur.
Dividing the system to smaller subsystems increases the possibility to use specificly designed  tools.  Interacting with these tools of trade can be made simpler.   Also the social organisation of distributed cognition helps to eleviate difficulties.

Görevin parçalarına ayrımı ekibin her elemanının yalnız sınırlı bir veriye dikkat etmesini mümkün kılar.  Eğere problem bölünebilir ise her kişi izlenebilir bir problem ile ilgilenebilir.
The decomposition of the task enables  each member of the team to attend closely to only a limited set of data. If the problem can be divided up, each person can deal with a tractable problem.

“Dağıtılmış Hesaplama” bileşenler başarısız olduğunda sistem performansının makul bir şekilde düşmesi imkanını arttırır.  Ekibin elemanları ortak bilgilere sahip olduğu için, bir probleme yanıt olarak sistemin yeniden yapılandırılması onlar için mümkündür.
“Distributed computing " increases the prospects for graceful degradation " of system performance when components fail.  Because the members of the team have overlapping knowledge , it is possible for them to reconfigure dynamically in response to a problem “.

Harici çevre değişikliklerine uyum sağlama  dağıtılmış sistemlerde  merkezi sistemlerden daha kolaydır.  Eğer değişim yavaş ise, gerekli değişiklikler bütün düzenlemeler yerine yalnızca ilgili alt sistemlerde yapılabilir.
Adaptation to external environmental change may be easier in distributed than in centralized systems.  If the change is gradual and small, the necessary adjustments can be done only in the related local subsystems rather than a global rearrangement.

Girişlere ve çevre gürültüsüne sistemin tüm duyarlığını bir takım küçük sistemlerin İnce ayarı ve yeniden tasarımı ile azaltmak mümkündür.
A tuning of a number of small systems and a redesign is possible in order to minimize the overall system sensitivity to  inputs and environmental distortions.

Dağıtılmanın bir maliyeti algılama cihazları tarfından yapılan filtrelemedir.  Giriş işlemenin her aşaması gerçek giriş değerini silen bir soyutlama olarak çalışır.
One of the costs of distribution is the filtering performed by the sensors. Each stage of input processing works as an abstraction that eradicates the real input value.

Daıtılmanın bir başka maliyeti bir adımın başka bir adım tarafından engellendiği dar boğazların olası varlığıdır.  Tamponlar bu darboğazları yenmek için bir yoldur.
Another cost of distribution is the potential existance of bottlenecks that cause disruption of one step by another.  Buffers are a way to overcome bottlenecks.

“Emek dağılımının tasarım problemi: şahsi performansın grup düzenlemesine eş düşürülmesi kolay bir işlem değildir.  Görevin dağıtılmış şeklinde tek başına performansta var olmayan fırsatlar vardır.[1]
“The problem of the design of the distribution of labor : the mapping from individual performance to the group configuration is a nontrivial one.  Opportunities exist in the distributed version of the task that are simply not present in the solo-performance case. [1]

 [1] Edwin Hutchins, Cognition_in_the_Wild