Wednesday, May 31, 2017

Bilinç ile Bilinçaltının Etkileşimi Üzerine Notlar I

Notes on the Interaction of Subconscious and Consciousness I
Bilinç ile Bilinçaltının Etkileşimi Üzerine Notlar I

by Ali Riza SARAL

Whether it is the case of an air traffic controller or a violin player or even a heavy vehicle pilot, performing requires not only the skills to operate the instrument but also the ability to perform a task.  To perform a task according to a given procedure, a score, a flight plan with strips requires accuracy and speed.

İster bir hava trafik kontrolörü, ister bir keman virtüözü, isterse bir ağır vasıta operatörü olsun, işi icra etmek yalnız enstrümanı çalıştırma becerilerini değil ama aynı zamanda görevi icra edebilme yeteneğini gerektirir.  Belirlenmiş bir prosedüre, bir müzik notasına, bir uçuş planına göre bir görevi yerine getirmek tekrarlanabilir doğruluk ve hız gerektirir.


Performing is an episodic act in which time and location of events are crucial.  In contrast, creating, composing, writing, designing are batch tasks in which the final output is more important than when, where they are done.

İcra olayların zaman ve yerinin hayati olduğu episodik(hikayesel) bir eylemdir.  Oysa, yaratama, besteleme, yazma, tasarım nihai çıktıların ne zaman nerede yapıldıklarından daha önemli olduğu yığınsal(batch) görevlerdir.


The common point between these two, namely performing and creating is; they are all about the human being and more specificly the human mind.

Bu ikisi arasındaki ortak nokta, yani icra ve yaratma; hepsinin insan oğlu ve daha da çarpıcısı insan zihni ile ilgili olmasıdır.


Sartre engages with the world pre-reflectively while writing“For example, at this moment I am writing, but I am not conscious of writing.  … In reality, the act of writing is not at all unconscious, it is an actual structure of my consciousness.  Only it is not conscious of itself.  To write is to maintain an active awareness of the words as they come to birth under my pen.”

Sartre yazarken dünya ile pre-reflective(yorumlamadan) olarak ilişki kurar: “Örneğin, bu an yazıyorum fakat yazdığımın bilincinde değilim. ... Gerçekte, yazı yazma eylemi tümüyle bilinçsiz değil, benim bilincimin bir var olan yapısı.  Yalnızca kendi kendinin bilincinde değil.  Yazmak kalemimin ucunda ortaya çıkan kelimelere ait  faal bir farkındalığı sürdürmektir.


Hemingway advices a novice writer:  “The most important thing I’ve learned about writing is never write too much at a time,” Hemingway said, tapping my arm with his finger. “Never pump yourself dry. Leave a little for the next day. The main thing is to know when to stop. Don’t wait till you’ve written yourself out. When you’re still going good and you come to an interesting place and you know what’s going to happen next, that’s the time to stop. Then leave it alone and don’t think about it; let your subconscious mind do the work. …” [ Ernest Hemingway Creates a Reading List for a Young Writer, 1934

Hemingway yeni başlayan bir yazara şunları tavsiye eder:  Yazmak hakkında öğrendiğim en önemli şey hiç bir zaman bir kerede çok fazla yazmamaktır.  Kendini hiç bir zaman tüketme.  Ertesi gün için bir miktar bırak.  Ana şey ne zaman durmaya karar vermektir.  Kendini bitirinceye kadaryazmayı bekleme.  Halen durum iyi giderken ve ilginç bir noktaya geldiğinde ve ondan sonra ne olacağını biliyorsan işte bu durmak zamanıdır. Sonra onu kendi haline bırak ve onun hakkında düşünme; zihninin bilinçaltının işi yapmasına izin ver …” [ Ernest Hemingway Creates a Reading List for a Young Writer, 1934 http://www.openculture.com/2013/05/ernest_hemingways_reading_list_for_a_young_writer_1934.html ]


Judith ULUĞ who played the piano in the first performance of my Viola Sonata adviced me: Let it go where the music leads.”  during the rehearsals.  This is pretty similar to an Anatolian Hittite King’s thousands of years old advise:  “Mein Sohn! Tue das, was in (deinem) Herzen (ist) (My son! Do what in your heart is.)”  [Daisuke YOSHIDA,  “Die Syntax des althethitischen substantivischen Genitivs”, page 5 ]  Both of these advices suggest the use of subconscious and there is a slight difference between them.  ULUĞ’s advice is based on good continuation where as the ancient advice is related with conscience. 

Viola Sonatı’mın ilk icrasında piano çalan Judith ULUĞ provalar sırasında bana şunu tavsiye etti: “Müzik nereye gidiyorsa bırak oraya gitsin.”  Bu binlerce yıl önce bir Anadolu kralının tavsiyesine çok benzer:Mein Sohn! Tue das, was in (deinem) Herzen (ist). (Oğlum! Kalbinde ne varsa onu yap!)” .)”  [Daisuke YOSHIDA,  “Die Syntax des althethitischen substantivischen Genitivs”, s. 5 ]  Her iki tavsiyede bilinçaltının kullanımını öngörüyor ve aralarında küçük bir fark var. Uluğ’un tavsiyesi good continuation(iyi devamlılık)’a dayanıyor, tarihi tavsiye ise vicdana.


The succees in creating or performance depends on the personal balance in using not only consciouness but also unconcious capabilities of the mind.  Gestalt laws, Proximity, Similarity, Closure, Good Continuation apply not only to concious perception but also to the subconscious processing.  

Yaratmada veya icrada başarı zihnin yalnız bilinc değil aynı zamanda bilinçaltı imkanlarını kullanmada sahip olunan kişisel dengeye dayanır.  Gestalt kanunları, yakınlık, benzerlik, kapanış, iyi devamlılık yalnız bilinçli algılama için değil aynı zamanda bilinçaltı işleyiş için geçerlidir.


P.S. 2 more sections will follow:

Gelecek iki bölüm daha var.

Wednesday, May 03, 2017

Bilinç Üzerine Notlar 1


 2014 yılında İngilizce yayınladığım:
Notes on the Interaction of Subconscious and Consciousness
http://alirizasaral.blogspot.com.tr/2014/12/notes-on-interaction-of-subconscious.html
makalemin tekrar üzerinde durmak ihtiyacı duydum.  Bu sefer, o makalenin dayandığı 3-4 orjinal makaleyi yeniden okuyup kısım kısım Türkçe alıntılarını yayınlayacağım.

Bilinç nedir?  Bilinç bir nesne ya da eylem değildir.  3 yıl sonra geldiğim olgunluk bilincin algılarımızla kafamızda oluşmuş olan anlamlar arasında bir ilişki kurma süreci olduğu.

Daha genel anlamda, algı/olgu ile anlam arasındaki ilişkidir bilinç.

İşte, bunları doğrulayan bazı alıntılar:
James beyinin, vücudun ve çevrenin etkileşmesinden doğan bir sürece işaret etti, bu zengin çeşitli özellikleri olan çok boyutlu bir süreçtir.
“James pointed out a process that emerges from interactions of the brain, the body, and the environment, it is  a multidimensional process with a rich variety of properties”
[Writings of William james Uni. Of chicago Press 1977]

Bilinç dikkat tarafından dönüştürülür ve bellek ile görüntü kayıtlarına geniş erişimi vardır.
“consciousness is modulated by attention and has wide access to memory and imagery”
[Edelman, “Naturalizing consciousness,PNAS 2003]

Bilinç algılar tarafından oluşturulan değil, onlar tarafından dönüştürülen içsel bir işlevsel durumdur.
“consciousness is an … internal functional state modulated, rather than generated by senses”.
[Llinas, et all., “The neuronal basis for consciousness”, The Royal Society, 1998]

Talamokortik rezonans sütunu bilinci oluşturan faal durumun işlevesel mimarisidir.
 “the thalamocortical resonant column is the functional architecture of the active state that generates consciousness”.  [Llinas, et all., “The neuronal basis for consciousness”, The Royal Society, 1998]

Yüksek frekanslı osilasyonlar(20 - 50Hz) ya hemen yakınlarında ya da uzak ayrık bölgeler arasında bir desensel bütünlük gösterirler. (ARS. Anlamsal ilişkilerden bahsediyor olmalı)
“high frequency oscillations (20 – 50 Hz) show a pattern of coherence that is either restricted to its immediate vicinity or occurs between distant discrete areas” [Llinas, et all., “The neuronal basis for consciousness”, The Royal Society, 1998]

Bilinç zihnin kontrolünü aldığında, bilinçsiz süreçlerin çalışması durmaz.  Baars’ın belirttiği gibi bilinçsiz süreçler faal bilinçli süreçler üzerinde önkoşullama etkisine sahiptir.
When the consciousness takes control of the mind, unconscious processes do not stop working.  As Baars stated above, the unconscious processes have priming effect on the active conscious process.
[Markus Kiefer, “Executive control over unconscious cognition: attentional sensitization of unconscious information processing, Front Hum Neurosci. 2012; 6: 61. ”]