Wednesday, January 24, 2018

Dikkatin Doğası Üzerine II - On the Nature of Attention II

On the Nature of Attention II
Dikkatin Doğası Üzerine II

Ali Rıza SARAL

Contact:
Arsaral((at))yahoo.com

DEFINITION OF ATTENTION [1]
DİKKATİN TARİFİ [1]

Paying attention includes both focusing and some concentration. We first focus and limit the area of attention and then concentrate, increase the binding depth somewhat  [7].
Dikkat etmek hem odaklanmayı hem de konsantre olmayı içerir.  Dikkat ederken önce odaklanır, alanı sınırlar sonra da bir miktar konsantre oluruz [7].

Focusing is the limitation of the area that we see under mental control and inhibition of the area outside.  The size of the focus describes a physical area whereas signifies a relational/logical depth [8].
Odaklanmak baktığımız alanın genişliğinin muhakeme güdümünde değiştirilmesi, genişliğinin sınırlanması, dışarıda bırakılan alanın yasaklanması.  Odağın genişliği görsel olarak fiziksel bir alan ifade ettiği gibi soyut olarak ta ilişkisel/mantıksal derinlik ifade eder [8].

Concentrating is the increasing of the binding operation during seeing.
Konsantre olmak/yoğunlaşmak görme sırasındaki bağlama/ilişkilendirme işleminin derinliğinin arttırılmasıdır.

Attention window is the area [6], details of which contents are binded with their meanings.  We see the objects that are in the frame at which we focus our attention.
Dikkat penceresi[6],kapsadığı alan içindeki ayrıntıların, anlamları ile bağlandığı/ilişkilendirildiği alandır.  Biz dikkat ettiğimiz çerçeve içindeki nesneleri görürüz.


CREATION OF ATTENTION
DİKKATİN OLUŞUMU

Attention is formed either automatically or by will.  A sudden external cue may cause unvoluntary focusing. Or in another case attention may be focused by volition. 
Dikkat otomatik olarak ya da irade ile toplanır.  Ani bir dış uyarı bilinç ve istek dışında odaklanmaya neden olur.  Ya da irade ile bilinçli olarak dikkat toplanır.

The concentration part of attention may activate action schemas/recipes from procedural memory.  Otomatic trigging of attention has an aspect of response time duration.
Dikkatin konsantrasyon kısmı süreçsel bellekten eylem şemaları / planlarını harekete geçirebilir.

The response time to automatic trigging depends on the awakeness / alertness of the person.  This is called salience.  Salience depends on the things eaten OR drank by the operator.
Otomatik tetiklemeye yanıt süresi kişinin uyanıklık / alarm durumuna bağlıdır.  Buna algısal belirginlik denir.  Algısal belirginlik yenilen veya içilen şeylere göre değişir.

SUSTAINING OF ATTENTION
DİKKATİN SÜRDÜRÜLMESİ

Attention window [6]  that is being focused requires the things/activities to be processed faster than any other processes in the brain[2].  The difficulty of tasks that specially require to be done slowly is somewhat more because of sustaining the attention without any mistakes.
Odaklanılan dikkat penceresi[6] içindeki nesne/faaliyetlerin beyindeki diğer tüm süreçlerden daha hızlı işlenmesini gerektirir[2]. Yavaş yapılan zor işlerin özellikle güçlüğü biraz da dikkati hatasız sürdürmekten kaynaklanır.

The sustaining of attention is supported by motivation.  Motivation is obtained by the secretion of the dopamin hormone in the brain.
Dikkatin sürdürülmesini motivasyon/şevk sağlar.  Motivasyon beyin içinde dopamin hormonunun salgılanmasına dayanır.

RELEASE OF ATTENTION
DİKKATİN DAĞILMASI

An important discrepancy in the modern education is that, it promotes motivation but it does not teach what should be done when its necessity ends.
Günümüzde modern batı eğitiminin önemli bir eksikliği dikkati sürekli teşvik etmesi fakat dikkatin gerekliliği  bitince ne yapılacağını öğretmemesidir.

Sustaining the attention for long durations may cause the accumulation of high dopamin levels.  Stress causes the secretion of norepinephrine hormone.  The processes of the stress and norepinephrine hormones are related.  Brain reduces the secreted dopamin levels through a reuptake process.  If the reuptake mechanism does not work, norepiephrine cholestol interaction begins to destroy various brain cells.
Dikkatin sürdürülmesi uzun süreli işlerde yüksek miktarda dopamin [3] birikmesine neden olur.  Stress Norepinephrin hormonu salgılanmasına neden olur.  Stress ve motivasyon hormon süreçleri ilişkilidir. Beyin fazla olan dopamin miktarını dopamin geri alma süreci ile azaltır.  Fakat bu eğer gerçekleşmezse, Norepinephrine cholestol interaction ile beyin hücreleri zarar görmeye başlar. 

Release of attention is a process as important as focusing it.  Not to do anything at the end of a task may not reduce the accumulated dopamin much.  It is advised to do something similar but lighter than the main task.  Dopamin reuptake is greater in case of  a slow and lighter task than doing nothing.
Dikkatin değılması en az dikkat toplamak kadar önemli bir süreçtir.
İş bitince hiç bir şey yapmamak biriken dopamini pek azaltmayabilir.  Tavsiye edilen, hafif fakat kafa işleten ya da yapılmış işe benzer bir iş yapmaktır.  Çünkü dopamin geri alımı, yavaş ve hafif bir iş yaparken, hiç iş yapmamaya göre daha yüksek gerçekleşir.


THE NATURE OF ATTENTION
DİKKATİN TABİATI

Divided Attention is doing two things at the same time, like driving and listening to the radio.  When the traffic gets difficult to manage, the music is automatically not heard.
Bölünmüş dikkat[4] aynı anda iki işi birden yapmaktır.  Örneğin araba sürerken radyo dinlemek gibi.  Trafik zorlaştığında otomatik olarak radyoyu duyma süreci durur. 

We  can do seven plus minus two things at the same time. The short term memory and various buffers can hold information related to different tasks at the same time provided that they are not too big.  The working memory manages the whole of the memory and it is unique.  If short term memories are too loaded the working memory management is overloaded, than the tasks other than the main task are stopped.  Also, if subsidiary tasks increase their load gradually, they may reduce the resources of the most important task.
İnsan beyni aynı anda en çok yedi artı eksi iki işlemi yapabilir[5].
Belleğimizin kısa dönem kısmı ve çeşitli bellek tamponları farklı işlere ilişkin bilgileri çok büyük olmamak şartı ile aynı anda tutabilir.  Belleğin bütününü yöneten çalışma belleği ise tek mekanizmadır.  Eğer kısa dönem belleklere yüklenen işler çalışma belleği yönetimini aşırı yüklerse kaçınılmaz olarak en önemli iş dışında olanlar devreden çıkar.  Ayrıca, yan süreçler farkında olmadan giderek artan yük getirirlerse bu yük önemli olan ana sürecin imkanlarını azaltır.

Focusing takes selected things into the attention window and excludes the others.  The existence of excluded things may be forgotten afte the necessity for attention ends.  Excessive focusing may cause forgetting in the lack of situation awareness.
Odaklanma yapısı gereği belirli şeyleri dikkat penceresi içine alır diğerlerini ise dışarda bırakır.  Dikkatin gerekliliği kalktığında geçmişte dışarda bırakılmış olan şeylerin varlığı unutulabilir.  Fazla odaklanma, durum farkındalığı(situation awareness) yokluğunda tehlikeli unutkanlıklara yol açabilir.


REFERENCES
KAYNAKLAR

[1]  Stanford Encyclopedia of Philosophy, “Attention” ,  Sep 1, 2017

[2] Baars,Franklin, “Architectural Model of conscious and unconcious brain function: Global Workspace Theory and IDA”,  Science Direct 2007 

[3] Sarah-Nena-Koch ,  “Neurotransmitters—an Introduction”

[4] Michael W. Eysenck , Mark T. Keane , Cognitive Psychology: A Student's Handbook

 

[5] George A. Miller , the American Psychological Association Vol. 101, No. 2, 343-352
“The Magical Number Seven, Plus or Minus Two Some Limits on Our Capacity for Processing Information”, Harvard University

[6] Ali R. SARAL, Attention window and Situation Awareness,

[7] Ali R. SARAL, Dikkat, Odaklanma, Konsantre Olma,

[8] Ali R. SARAL, Polymorphic Focus,