Friday, January 27, 2012

Anterior cingulate cortex’te muhakemesel ve duygusal etkiler

My notes and their Turkish - English Comparative Translation from:

Cognitive and emotional influences in anterior cingulate cortex
Anterior cingulate cortex’te muhakemesel ve duygusal etkiler
George Bush, Phan Luu and Michael I. Posner

Anterior cingulate cortex (ACC) is a part of the brain’s limbic system. Classically, this region has been related to affect, on the basis of lesion studies in humans and in animals.
Anterior cingulate cortex(ACC) beynin limbic(duygularla ilgili) sisteminin bir parçasıdır. Klasik olarak bu bölge insan ve hayvanlarda lezyon incelemelerine dayandırılarak haz ile ilişkilendirilir.
...
ACC might be the brain’s error detection and correction device
ACC beynin hata tespit ve düzeltme cihazı olabilir.
...
ACC is a part of a circuit involved in a form of attention that serves to regulate both cognitive and emotional processing. Neuroimaging studies showing that separate areas of ACC are involved in cognition and emotion.
ACC hem muhakemesel hem de duygusal işlemleri düzenlemeğe hizmet eden dikkatin bir şeklinde yer alan bir düzeneğin bir parçasıdır.
...
(1) Cingulate cortex includes specific processing modules for sensory, motor, cognitive and emotional information.
Cingulate cortex duyusal, hareketsel, muhakemesel ve duygusal bilgi için belirli moduller içerir.
(2) As a whole, cingulate cortex integrates input from various sources (including motivation, evaluation of error, and representations from cognitive and emotional networks).
Bir bütün olarak, cingulate cortex çok çeşitli kaynaklardan gelen girdileri bütünleştirir(motivasyon, hatanın değerlendirilmesi, ve muhakemesel ve duygusal ağlardan gelen sunumlar).
(3) Cingulate cortex acts by influencing activity in other brain regions and modulating cognitive, motor, endocrine and visceral responses.
Cingulate cortex beynin başka bölgelerindeki faaliyetleri etkileyerek ve muhakemesel, hareketsel, endokrin ve visceral yanıtları dönüştürerek (module ederek) çalışır.
...

cingulate cortex encompasses numerous specialized subdivisions that subserve a vast array of cognitive, emotional, motor, nociceptive and visuospatial functions.
cingulate cortex alabildiğine geniş bir dizi muhakemesel, duygusal, hareketsel, can yakan (nociceptive) ve görsel konumsal (visuaspatial) fonksiyonlara alt hizmet sunan çok sayıda özelleşmiş alt kısımı kaplar.
...
Its two major subdivisions subserve distinct functions. These include a dorsal cognitive division (ACcd; areas 24b9-c9 and 329) and a rostral–ventral affective division (ACad; rostral areas 24a–c and 32, and ventral areas 25 and 33).
İki ana alt kısmı ayrık işlevlere althizmet sunar. Bunlar sırtta yer alan muhakemesel kısım(dorsal cognitive division) ve ağıza doğru- alt yüzeyde konumlu hazsal kısım(a rostral–ventral affective division).
...
The cognitive subdivision is part of a distributed attentional network. It maintains strong reciprocal interconnections with lateral prefrontal cortex (BA 46/9), parietal cortex (BA 7), and premotor and supplementary motor areas6. Various functions have been ascribed to the ACcd, including modulation of attention or executive functions by influencing sensory or response selection (or both); monitoring competition, complex motor control, motivation, novelty, error detection and working memory; and anticipation of cognitively demanding tasks (see Refs 1,3,5,6,14–17 for reviews).
Muhakemesel alt kısım dağınık bir dikkat ağının bir parçasıdır. Lateral prefrontal cortex, parietal cortex, ve premotor suplementary motor alanları ile güçlü karşılıklı iç-bağlantılar sürdürür. ACcd’ye bir çok işlev yakıştırılmıştır; duyusal veya yanıt seçimi (veya her ikisi)’ni etkileyerek dikkatin veya yönetici işlevlerin dönüştürümü(modulasyonu); yarışmanın izlenmesi, karışık motor kontrolu, motivasyon, yenilik, hata tespiti , çalışma belleği(working memory); ve muhakemesel olarak zor işlerin öngörülmesi.

The affective subdivision, by contrast, is connected to the amygdala, periaqueductal gray, nucleus accumbens, hypothalamus, anterior insula, hippocampus and orbitofrontal cortex6, and has outflow to autonomic, visceromotor and endocrine systems. The ACad is primarily involved in assessing the salience of emotional and motivational information and the regulation of emotional responses 5,6,15,18.
Hazsal kısım çarpıcı bir farkla, amygdala, periaqueductal gray, nucleus accumbens, hypothalamus, anterior insula, hippocampus and orbitofrontal cortex6’ ya bağlıdır ve autonomic, visceromotor and endocrine systemlerine çıktı akışı verir. ACad öncelikle duygusal ve motivasyonel bilginin çarpıcılığını(salience) değerlendirmekle ve duygusal yanıtların düzenlenmesi ile meşgul olur.
...
The cognitive division (ACcd) has been activated (Fig. 2a) by cognitively demanding tasks that involve stimulus– response selection in the face of competing streams of information, including Color Stroop and Stroop-like tasks, divided- attention tasks, verbal- and motor-response selection tasks and many working-memory tasks.
Muhakemesel kısım(ACcd) muhakemesel açıdan ağır işler tarafından harekete geçirilir; bu işler
birbirleri ile yarışan bilgi akışları karşısında uyarı – yanıt seçimi, Renkli Stroop ve Stroop-benzeri işler, bölünmüş dikkat işleri, sözsel- ve hareket – yanıt seçimi işleri ve çok sayıda çalışma-belleği işleri gibi işlerdir.

The affective division (ACad) has been activated (Fig. 2a) by affect-related tasks, including studies of emotional processing in normal healthy volunteers and symptom provocation studies in a number of psychiatric disorders (anxiety, simple phobia and obsessive–compulsive disorder). It has also been activated repeatedly by induced sadness in normal subjects and in individuals with major depression.
Hazsal kısım(ACad) haz ile ilgili işler tarafından harekete geçirilir, bunlar sağlıklı normal gönüllülerde duygusal işlem ve bir dizi psikiyatrik düzensizliklerde belirti tahrikini içerir. Major depresyon sahibi bireylerde ve normal deney kişilerinde aşılanan üzüntü ile birden çok kez harekete geçmiştir.
...
Combining functional imaging, anatomical and behavioral methods will be important for understanding the interaction between cognition and emotion.
İşlevsel görüntüleme, anatomik ve davranışsal yöntemlerin birleştirilmesi muhakeme ve duygu arasındaki etkileşimi anlayışta önemli olacaktır.
...
These studies suggest that both dorsal ACC and areas of the lateral prefrontal cortex operate together during tasks that involve high levels of mental effort.
Bu çalışmalar dorsal ACC ve lateral prefrontal cortex alanlarının yüksek zihinsel çaba gerektiren işlerde birlikte çalıştıklarını ileri sürer.
...
According to this hypothesis, the cognitive division of the ACC serves to monitor crosstalk or conflict
between brain areas, and this computation signals the need for control processes. Lateral areas of the cortex are then activated to provide control operations, which might include increasing or inhibiting neural activity within distinct brain areas so as to eliminate the confusion between modules.
Bu hipoteze göre, ACC’nin muhakemesel kısmı beyin bölgeleri arasında çapraz konuşma (crosstalk) veya çelişki izlemek için hizmet eder, bu hesaplama kontrol süreçlerine olan ihtiyaca işaret eder. Daha sonra Cortexin yan(lateral) alanları kontrol işlemleri sağlamak için harekete geçirilirler, bu durum modulller arasındaki karışıklığı açıklığa kavuşturmak için ayrık beyin alanlarındaki sinirsel faaliyeti arttırmak ya da yasaklamayı içerebilir..

Tuesday, January 03, 2012

Beyinde Çelişki ve Muhakemesel Kontrol

A Turkish - English Comparative Translation of My Notes on

Conflict and Cognitive Control in the Brain
Beyinde Çelişki ve Muhakemesel Kontrol
Vincent van Veen1 and Cameron S. Carter2
1Department of Psychology, University of Pittsburgh, and 2Departments of Psychology and Psychiatry, University of California, Davis

ABSTRACT—Recent research from cognitive psychology and cognitive neuroscience has suggested that the control mechanisms by which people are able to regulate task performance can be dissociated into evaluative and executive components. One process, implemented in the anterior
cingulate cortex of the brain, monitors the amount of conflict that occurs during information processing; another process, implemented in the dorsolateral prefrontal cortex, is involved with maintaining the requirements of the task at hand and with biasing information processing
in favor of appropriate responses.
KISA ÖZET-Son zamanlarda muhakemesel psikoloji ve sinir-bilimi, insanların iş performanslarını ayarlayabildikleri kontrol mekanizmalarının değerlendirme ve yönetme bileşenlerine ayrıştırılabileceğini ileri sürmüştür. Beynin anterior cingulate cortexinde gerçekleştirilen bir süreç bilgi işlenirken oluşan çelişkilerin miktarını izler; Dorsolateral prefrontal cortex ‘te gerçekleştirilen bir başka süreç, eldeki işin gereklerinin bakımını yapmak ve uygun olan yanıtların avantajına bu bilgiyi değiştirmekle uğraşır.


...

Whenever one performs a task, one has to make sure that one selects the relevant information (stimuli, actions) and not get distracted by stimuli or thoughts that are irrelevant to the task. Such distraction might lead to inappropriate actions, such as errors. How the brain manages to do this is the central question in this paper: specifically, how people manage to pay more attention after they have either made an error or almost made an error.
Ne zaman biri bir iş yaparsa, yaptığı işe ilişkin bilgiyi(uyarı, eylem) seçtiğinden emin olması gerekir, işle ilgisi olmayan uyarı ve düşüncelerle dikkati dağılmaması için. Bu tür dikkat dağılması hatalar gibi uygun olmayan eylemlere neden olabilir. Beynin bunu nasıl becerdiği bu makalenin merkezi sorunudur: özellikle, insanlar bir hata yaptıktan sonra veya bir hata yapmağa çok yaklaştıktan sonra nasıl daha çok dikkat gösterebiliyorlar.

One of the key aspects of cognitive control is how flexible it is. The issue of how people monitor and correct for errors has become a popular topic of inquiry in cognitive research;
Muhakemesel kontrolün anahtar özelliklerinden biri ne kadar esnek olduğudur. İnsanların hataları nasıl takip ettiği ve düzelttiği muhakemesel araştırmada populer bir konu haline gelmiştir.

...

ATTENTIONAL CONTROL AND THE PREFRONTAL CORTEX
DİKKATSAL KONTROL VE PREFRONTAL CORTEX


Many phenomena from cognitive and social psychology are thought to depend on automatic processes. Processes can be automatic when they are innate or highly practiced, because they are part of a strongly activated schema, or because they are imposed by a powerful social context or a strong motivational or emotional state, among other reasons.
Muhakemesel ve sosyal psikolojiden çok sayıda olgu otomatik süreçlere dayanır. Süreçler içselseler ve çok sayıda uygulanmışsalar otomatikleşirler, çünkü ya güçlü şekilde kullanılan bir şemanın parçasıdırlar ya da çünkü güçlü bir sosyal bağlam tarafından ya da güçlü bir dürtüsel veya hazsal durum tarafından dikte edilirler, interalia.

Of all the stimuli that one encounters, only a limited set is relevant to what one is trying to accomplish; nevertheless, both relevant and irrelevant stimuli compete for access to the response system. Such competition can be difficult to overcome when the processing of irrelevant information is relatively automatic. When the irrelevant information is associated with a response, reliance on automatic processing might facilitate the task if this response is desirable. However, when the irrelevant, automatically processed information is associated with an inappropriate response, the resulting conflict between appropriate and inappropriate responses might be difficult to overcome.
Bir kişinin karşılaştığı uyarılardan yalnız sınırlı bir küme onun başarmağa çalıştığı ile ilgilidir; yine de, hem ilgili hem de ilgisiz uyarılar yanıt sistemine erişmek için yarışırlar. İlişkisiz bilginin işlenmesi görece otomatik olduğu zaman bu tür yarışın üstüne çıkılması zor olur. Yine de, ilişkisiz, otomatik işlenen bilgi uygun olmayan bir yanıtla ilişkilendirilirse, uygun ve uygunsuz yanıtlar arasında oluşan çelişki ile baş edilmesi zor olur.

...

This is thought to occur because word reading is relatively more automatic than color naming; therefore the word is hard to ignore, and it activates the associated response. During incongruent trials, the responses associated with the color compete with those associated with the word.

...

When conflicts occur, attentional control is needed to overcome the conflict by selecting the relevant information and suppressing the processing of irrelevant information. Control is often conceptualized as the ability to represent and maintain the task requirements, to support the processing of information relevant to the goals of the current task, and to suppress irrelevant information. Many neuropsychological and neuroimaging studies have shown that an important brain structure that supports this ability is the prefrontal cortex (PFC ).
Çelişkiler oluştuğunda, dikkatsel kontrolün ilgili bilgiyi seçerek ve ilgisiz bilgiyi bastırarak çelişkinin üstesinden gelmesine ihtiyaç vardır. Kontrol çoğunlukla yapılacak iş gereklerinin temsili ve bakımını yapma yeteneği, o anki işin hedefleri ile ilişkili bilginin işlenmesine destek olmak, ve ilişkisiz bilginin bastırılması yetenekleri olarak tanımlanır. Bir çok sinir-yapısal ve sinir-görüntüsel çalışma bu yeteneği destekleyen önemli bir beyin yapısının prefrontal cortex(PFC) olduğunu göstermiştir.

...

The PFC is also involved in the control of other forms of higher-order cognition. For instance, many neurophysiological and neuroimaging studies have shown that this region is able to maintain task-relevant information for brief periods of time, which has supported the notion that this region constitutes a neural basis for working memory. Also, the PFC is involved in task preparation and switching between different tasks. Therefore, it is thought to be involved in many aspects of the executive control over our thoughts and actions.
PFC başka yüksek-dereceli muhakeme şekillerinin kontrolünde de etkindir. Örneğin, çok sayıda sinir-yapısal ve sinir-görüntüsel çalışma bu bölgenin kısa süreler için yapılmakta olan işle ilişkili bilgiyi saklayabildiğini göstermiştir, bu bölgenin çalışma belleği için sinirsel tabana katkıda bulunduğu anlayışını destekleyerek. Aynı zamanda, PFC farklı işler için iş hazırlığı ve açıp-kapamada da etkindir. Bu yüzden, düşüncelerimiz ve eylemlerimiz üzerinde yönetsel kontrolün çok sayıda yönlerinde etkin olduğu düşünülür.

...

PERFORMANCE MONITORING
PERFORMANS İZLEME

The notion that control regulates other types of information processing begs the question, how is control itself regulated? Without a clear answer to this question, the notion of attentional control becomes homuncular, posing the same questions as it is supposed to answer. Therefore, an answer to this question is fundamental to understanding the flexible nature of attentional control.
Kontrolün diğer bilgi işleyiş tiplerini düzenlediği anlayışı kontrolün kendisinin nasıl düzenlendiği sorusunu akla getirir. Bu soruya açık bir yanıt olmadan, dikkatsel kontrol cevaplaması gereken soruları kendi kendine sorarak ’homuncular’ olur. Bu yüzden, bu soruya verilecek bir cevap dikkatsel kontrolün esnek doğasını anlamakta temeldir.

We and other researchers have argued that the amount of conflict occurring in the information-processing system plays a central role in regulating how much control is exerted and when control is withdrawn. The anterior cingulate cortex (ACC) of the brain, located on the medial surface of the frontal lobe, has (possibly among other functions) the role of detecting situations in which there are conflicts within the information-processing stream and which therefore require attention to be resolved.
Bilgi işleyiş sisteminde oluşan çelişki miktarı, ne kadar kontrol uygulandığını vebunun ne zaman uygulandığını ayarlamada merkezi bir rol oynar ... Anterior Cingulate Cortex(ACC) ... bilgi-işlem akışı içinde çelişkiler içeren ve dolayısı ile ilgi göstermek gereken durumları belirler.

...

This activation of the incorrect response is followed by activation of the correct response. If the initial incorrect activation does not manage to reach response threshold and the correct response manages to override the incorrect response, the response to the trial ends up being correct. Errors in speeded-response tasks are typically fast, impulsive responses based on incomplete stimulus evaluation. The timing of response activation during error trials does not differ much from that during correct trials, the main exception being that during error trials the initial activation of the incorrect response does reach response threshold. The subsequent activation of the correct response is manifested as the tendency to ‘‘correct’’ the error.

...

FUTURE DIRECTIONS
GELECEĞE İLİŞKİN YÖNELİMLER

Many studies, including subliminal-priming studies, have suggested that conflict can occur in the absence of awareness; however, studies have not been conclusive as to whether this conflict also engages the ACC or whether such conflict is associated with a subsequent increase in attention.
Çok sayıda çalışma, bilinçaltı-koşullama çalışmaları dahil, bilincin yokluğunda çelişki oluşabileceğini ileri sürmüştür; yinede, bu çelişkinin ACC’yi devreye aldığını ya da o tür bir çelişkinin peşinden gelen dikkat artışı ile ilişkili olduğunu belirtmekte son sözü söylememiştir.

...

Similarly, these areas have also been suggested to play a role in cognitive dissonance; Harmon-Jones (2004) has hypothesized that the ACC detects conflicts (dissonance) between actions and attitudes and alerts the PFC to reduce this dissonance.
Benzer şekilde, bu alanların muhakemesel uyumsuzlukta bir rol oynadıkları ileri sürülmüştür; Harmon-Jones(2004) ACC’nin eylemler ve tavırlar arasındaki çelişkileri(uyumsuzlukları) belirlediğini ve bu uyumsuzluğu azaltması için PFC’yi uyardığı hipotezini kurmuştur.