Friday, January 27, 2012

Anterior cingulate cortex’te muhakemesel ve duygusal etkiler

My notes and their Turkish - English Comparative Translation from:

Cognitive and emotional influences in anterior cingulate cortex
Anterior cingulate cortex’te muhakemesel ve duygusal etkiler
George Bush, Phan Luu and Michael I. Posner

Anterior cingulate cortex (ACC) is a part of the brain’s limbic system. Classically, this region has been related to affect, on the basis of lesion studies in humans and in animals.
Anterior cingulate cortex(ACC) beynin limbic(duygularla ilgili) sisteminin bir parçasıdır. Klasik olarak bu bölge insan ve hayvanlarda lezyon incelemelerine dayandırılarak haz ile ilişkilendirilir.
...
ACC might be the brain’s error detection and correction device
ACC beynin hata tespit ve düzeltme cihazı olabilir.
...
ACC is a part of a circuit involved in a form of attention that serves to regulate both cognitive and emotional processing. Neuroimaging studies showing that separate areas of ACC are involved in cognition and emotion.
ACC hem muhakemesel hem de duygusal işlemleri düzenlemeğe hizmet eden dikkatin bir şeklinde yer alan bir düzeneğin bir parçasıdır.
...
(1) Cingulate cortex includes specific processing modules for sensory, motor, cognitive and emotional information.
Cingulate cortex duyusal, hareketsel, muhakemesel ve duygusal bilgi için belirli moduller içerir.
(2) As a whole, cingulate cortex integrates input from various sources (including motivation, evaluation of error, and representations from cognitive and emotional networks).
Bir bütün olarak, cingulate cortex çok çeşitli kaynaklardan gelen girdileri bütünleştirir(motivasyon, hatanın değerlendirilmesi, ve muhakemesel ve duygusal ağlardan gelen sunumlar).
(3) Cingulate cortex acts by influencing activity in other brain regions and modulating cognitive, motor, endocrine and visceral responses.
Cingulate cortex beynin başka bölgelerindeki faaliyetleri etkileyerek ve muhakemesel, hareketsel, endokrin ve visceral yanıtları dönüştürerek (module ederek) çalışır.
...

cingulate cortex encompasses numerous specialized subdivisions that subserve a vast array of cognitive, emotional, motor, nociceptive and visuospatial functions.
cingulate cortex alabildiğine geniş bir dizi muhakemesel, duygusal, hareketsel, can yakan (nociceptive) ve görsel konumsal (visuaspatial) fonksiyonlara alt hizmet sunan çok sayıda özelleşmiş alt kısımı kaplar.
...
Its two major subdivisions subserve distinct functions. These include a dorsal cognitive division (ACcd; areas 24b9-c9 and 329) and a rostral–ventral affective division (ACad; rostral areas 24a–c and 32, and ventral areas 25 and 33).
İki ana alt kısmı ayrık işlevlere althizmet sunar. Bunlar sırtta yer alan muhakemesel kısım(dorsal cognitive division) ve ağıza doğru- alt yüzeyde konumlu hazsal kısım(a rostral–ventral affective division).
...
The cognitive subdivision is part of a distributed attentional network. It maintains strong reciprocal interconnections with lateral prefrontal cortex (BA 46/9), parietal cortex (BA 7), and premotor and supplementary motor areas6. Various functions have been ascribed to the ACcd, including modulation of attention or executive functions by influencing sensory or response selection (or both); monitoring competition, complex motor control, motivation, novelty, error detection and working memory; and anticipation of cognitively demanding tasks (see Refs 1,3,5,6,14–17 for reviews).
Muhakemesel alt kısım dağınık bir dikkat ağının bir parçasıdır. Lateral prefrontal cortex, parietal cortex, ve premotor suplementary motor alanları ile güçlü karşılıklı iç-bağlantılar sürdürür. ACcd’ye bir çok işlev yakıştırılmıştır; duyusal veya yanıt seçimi (veya her ikisi)’ni etkileyerek dikkatin veya yönetici işlevlerin dönüştürümü(modulasyonu); yarışmanın izlenmesi, karışık motor kontrolu, motivasyon, yenilik, hata tespiti , çalışma belleği(working memory); ve muhakemesel olarak zor işlerin öngörülmesi.

The affective subdivision, by contrast, is connected to the amygdala, periaqueductal gray, nucleus accumbens, hypothalamus, anterior insula, hippocampus and orbitofrontal cortex6, and has outflow to autonomic, visceromotor and endocrine systems. The ACad is primarily involved in assessing the salience of emotional and motivational information and the regulation of emotional responses 5,6,15,18.
Hazsal kısım çarpıcı bir farkla, amygdala, periaqueductal gray, nucleus accumbens, hypothalamus, anterior insula, hippocampus and orbitofrontal cortex6’ ya bağlıdır ve autonomic, visceromotor and endocrine systemlerine çıktı akışı verir. ACad öncelikle duygusal ve motivasyonel bilginin çarpıcılığını(salience) değerlendirmekle ve duygusal yanıtların düzenlenmesi ile meşgul olur.
...
The cognitive division (ACcd) has been activated (Fig. 2a) by cognitively demanding tasks that involve stimulus– response selection in the face of competing streams of information, including Color Stroop and Stroop-like tasks, divided- attention tasks, verbal- and motor-response selection tasks and many working-memory tasks.
Muhakemesel kısım(ACcd) muhakemesel açıdan ağır işler tarafından harekete geçirilir; bu işler
birbirleri ile yarışan bilgi akışları karşısında uyarı – yanıt seçimi, Renkli Stroop ve Stroop-benzeri işler, bölünmüş dikkat işleri, sözsel- ve hareket – yanıt seçimi işleri ve çok sayıda çalışma-belleği işleri gibi işlerdir.

The affective division (ACad) has been activated (Fig. 2a) by affect-related tasks, including studies of emotional processing in normal healthy volunteers and symptom provocation studies in a number of psychiatric disorders (anxiety, simple phobia and obsessive–compulsive disorder). It has also been activated repeatedly by induced sadness in normal subjects and in individuals with major depression.
Hazsal kısım(ACad) haz ile ilgili işler tarafından harekete geçirilir, bunlar sağlıklı normal gönüllülerde duygusal işlem ve bir dizi psikiyatrik düzensizliklerde belirti tahrikini içerir. Major depresyon sahibi bireylerde ve normal deney kişilerinde aşılanan üzüntü ile birden çok kez harekete geçmiştir.
...
Combining functional imaging, anatomical and behavioral methods will be important for understanding the interaction between cognition and emotion.
İşlevsel görüntüleme, anatomik ve davranışsal yöntemlerin birleştirilmesi muhakeme ve duygu arasındaki etkileşimi anlayışta önemli olacaktır.
...
These studies suggest that both dorsal ACC and areas of the lateral prefrontal cortex operate together during tasks that involve high levels of mental effort.
Bu çalışmalar dorsal ACC ve lateral prefrontal cortex alanlarının yüksek zihinsel çaba gerektiren işlerde birlikte çalıştıklarını ileri sürer.
...
According to this hypothesis, the cognitive division of the ACC serves to monitor crosstalk or conflict
between brain areas, and this computation signals the need for control processes. Lateral areas of the cortex are then activated to provide control operations, which might include increasing or inhibiting neural activity within distinct brain areas so as to eliminate the confusion between modules.
Bu hipoteze göre, ACC’nin muhakemesel kısmı beyin bölgeleri arasında çapraz konuşma (crosstalk) veya çelişki izlemek için hizmet eder, bu hesaplama kontrol süreçlerine olan ihtiyaca işaret eder. Daha sonra Cortexin yan(lateral) alanları kontrol işlemleri sağlamak için harekete geçirilirler, bu durum modulller arasındaki karışıklığı açıklığa kavuşturmak için ayrık beyin alanlarındaki sinirsel faaliyeti arttırmak ya da yasaklamayı içerebilir..