Friday, February 28, 2020

Nesnelerin Neden Çalıştığını Bilmek


Nesnelerin Neden Çalıştığını Bilmek
Knowing Why Things Work
Edwin Hutchins, Cognition_in_the_Wild

Merkator projeksiyonu haritası özelleşmiş bir analog bilgisayardır, ve haritayı kullanılabilir kılan özellikleri had safhada matematiksel tabiatlıdır.  Fakat hesaplamanın o kısımları haritayı yapanlar tarafından icra edilmiştir ve harita kullanıcılarının sorunu değildir.
The Mercator -projection chart is a specialized analog computer , and the properties of the chart that make its use possible are profoundly mathematical in nature . But those parts of the computation
were performed by cartographers and need not be a direct concern of the chart 's users.

Haritacı haritasını kullanan her seyrüseferci için hesaplamanın bir kısmını yapmıştır.  Hesaplama zaman  ve sosyal(kişiler) çevre içinde dağıtılmıştır.  Seyrüsefercinin harita nasıl yapıldığını bilmesi gerekmez ve çizgilere özel bir anlam yükleyen Merkator projeksiyonunun özelliklerini bilmeye ihtiyaç hissetmez.
The cartographer has already done part of the computation for every navigator who uses his chart . The computation has been distributed over time as well as across social space.  The navigator doesn't have to know how the chart was made and doesn't need to know about the properties of the Mercator projection that give special computational meaning to straight lines. 

Eğer kullanıcı onun nasıl çalıştığını bilmezse aslında cihaz daha güçlü olur çünkü bu yüzden daha geniş bir kullanıcı çevresinin erişimine açılır.  Seyrüsefercinin zihninin hesapsal yetenekleri seyrüseferin hesapsal problemlerinin yalnızca kıyısına erişebilir.
The device is actually more powerful if the user does not have to know how or why it works, because it is thereby available to a much larger community of users. The computational abilities of the mind of the navigator penetrate only the shallows of the computational problems of navigation.

Gün be gün seyrüsefer uygulamasında, daha derin problemler bazı sunum oyunları ile daha sığ olanlara dönüştürülür ya da hiç dikkate alınmazlar.
In the day-to-day practice of navigation, the deeper problems are either transformed by some representational artifice into shallow ones or not addressed at all.

“Bugün bile, zaman takibi ve konum bulmada nihai kaynak tabii ki gök cisimleridir.  Denizci gökyüzüne bakmak zorundadır.”
“Even today, of course, since the ultimate sources of time –keeping and position -finding are the heavenly bodies.! the sailor must look up at the sky.”

Fakat böylece ve şimdiye kadar profesyonel astronomlar, matematikçiler, almanak yapımcıları, enstrüman yapımcıları ve benzerleri, gerçek saat, zaman işareti, harita, takvim, veya ona bilmek istediği her neyse anlatacak ne varsa, sıradan insanı ondan ayırdılar.
 But so long and so far has the chain of experts professional astronomers , mathematicians , almanac -makers, instrument -makers and so forth - separated the ordinary man from the first -hand observation that he has ceased to think beyond the actual clock , time -signal , map calendar , or whatever it may be that " tells " him what he wishes to know .”

(Taylor 1971) Frake (1985: 268) gelgitlerin modern bilgisine ilişkin şu benzer noktayı belirtir:  “[Modern teori] modern seyrüsefercinin erişebileceğinin çok ötesindedir.  Denizciler bugün gelgit teorisini hiç bir seviyede bilmek ihtiyacını duymamaktadırlar.  Yalnızca her sefer için gelgit tablolarına başvurmaktalar.”
 (Taylor 1971) Frake (1985: 268) makes a similar point about modern knowledge of the tides :
“[ Modern tidal theory] is far beyond the reach of the modern navigator.  Sailors today have no need to understand tidal theory at any level . They merely consult their tide tables anew for each voyage.”


Wednesday, February 19, 2020

Knowing Why Things Work


Knowing Why Things Work
Edwin Hutchins, Cognition_in_the_Wild

The Mercator -projection chart is a specialized analog computer , and the properties of the chart that make its use possible are profoundly mathematical in nature . But those parts of the computation were performed by cartographers and need not be a direct concern of the chart 's users.

The cartographer has already done part of the computation for every navigator who uses his chart . The computation has been distributed over time as well as across social space.  The navigator doesn't have to know how the chart was made and doesn't need to know about the properties of the Mercator projection that give special computational meaning to straight lines. 

The device is actually more powerful if the user does not have to know how or why it works, because it is thereby available to a much larger community of users. The computational abilities of the mind of the navigator penetrate only the shallows of the computational problems of navigation.

In the day-to-day practice of navigation, the deeper problems are either transformed by some representational artifice into shallow ones or not addressed at all.

“Even today, of course, since the ultimate sources of time –keeping and position -finding are the heavenly bodies.! the sailor must look up at the sky.”

 But so long and so far has the chain of experts professional astronomers , mathematicians , almanac -makers, instrument -makers and so forth - separated the ordinary man from the first -hand observation that he has ceased to think beyond the actual clock , time -signal , map calendar , or whatever it may be that " tells " him what he wishes to know .”

 (Taylor 1971) Frake (1985: 268) makes a similar point about modern knowledge of the tides :
“[ Modern tidal theory] is far beyond the reach of the modern navigator.  Sailors today have no need to understand tidal theory at any level . They merely consult their tide tables anew for each voyage.”

Sunday, February 16, 2020

İş Dönüştüren Araçlara karşı Yapay Zeka Cihazları


İş Dönüştüren Araçlara karşı Yapay Zeka Cihazları
Task transforming tools vs. Next generation intelligent artificial agents
Edwin Hutchins, Cognition_in_the_Wild

Böylece,  bu araçlar hesaplamayı fiziksel nesnelerin basit işlenmesi ve kavramsal değerlendirmelerin algısal çıkarımları olarak gerçekler.  Fakat belki de bu arınma gelecek nesil araçlarda eksik kalacak.
These tools thus implement computation as simple manipulation  of physical objects and implement conceptual judgements as perceptual inferences . But perhaps this refinement will be lacking from the next generation of tools .

Basit “aptal” fiziksel cihazlarla etkileşimlerimizin hesaplamasal gücünü anlamakta hata yaparak kendimizi  bir çok fırsatları israf edeceğimiz duruma sokuyoruz, sözde akıllı bilgisayarlar ile.  Psikoloji ve yapay zekanın sinerjisi bizi daha çok akıllı yapay ajanlar yapmaya götürebilir, daha kuvvetli iş-dönüştürücü temsiller yerine.
By failing to understand the source of the computational power in our interactions with simple "unintelligent" physical devices, we position ourselves well to squander opportunities with so-called intelligent computers . The synergy of psychology and artificial intelligence may lead us to attempt to create more and more intelligent artificial agents rather than more powerful task-transforming representations .

“Bizler hepimiz muhakemesel bütünleyicileriz – içsel ve dışsal yapılardan oluşan işlevsel sistemlerin fırsatçı birleştiricileri.”  Düşünme için harici araçlardan tasarımlanmış bir tür  tanımlamak içsel yapay ürünlerin rollerini görmeyi güçleştirir ve “Mikronezya seyrüsefer sisteminin yıldızların görüntülerini  bir çeşit, yerlerine bağlı olarak görmesindeki gücü algılamayı güçleştirir.”
“We are all cognitive bricoleurs - opportunistic assemblers of functional systems composed of internal and external structures . “  Defining a class of designed external tools for thinking makes it difficult to see the role of internal artifacts and  “difficult to see the power of the sort of situated seeing that is present in the Micronesian navigator's images of the stars.”

Yıldızlar yapay ürün değildir.  İnsan yapımı bir olgudan çok doğaldırlar, yine de doğru iç yapay ürünlerle etkileşim içinde( “görme” stratejileri), Mikronezya seyrüsefer sisteminin en önemli yapılı temsili medya ortamı haline gelir.
The stars are not artifacts . They are a natural rather than a human -made phenomenon , yet they do have a structure which , in interaction with the right kinds of internal artifacts (strategies for "seeing"), becomes one of the most important structured representational media of the Micronesian navigation system.

Yıldızların az ya da çok göz kırpmaları Micronezya seyrüsefer sisteminin önemli bir bileşenidir.  Yıldızların tamamen eşit dağıldığı bir gökyüzünde yıldızlarla seyrüsefer imkansız olurdu:
Farklılık bilgi içerir, ve bilgi verici hiç bir farklılık olmazdı bu durumda.
The more or less random sprinkling of stars in the heavens is an important component of the Micronesian system. In a sky with an absolutely uniform distribution of stars, navigation by the stars would be impossible
: information is difference , and there would be no differences to be seen as informative .

Eğer yalnız başına tek tek zihinlere, kültürel yapay ürünleri(sistemlerini)  işleyen bireylerden oluşan sistemlerin özelliklerini isnat edersek, tek tek zihinlere sahip olmayabilecekleri bir süreci layık görmüş oluruz, ve yapay ürünleri işlemek için gerçekten sahip olmaları gereken süreçleri soruşturamamış oluruz.  Bu tür ilişkilendirme ciddi fakat sık sık görülen bir hatadır.
If we ascribe to individual minds in isolation the properties of systems that are actually composed of individuals manipulating systems of cultural artifacts , then we have attributed to individual minds a process that they do not necessarily have, and we have failed to ask about the processes they actually must have in order to manipulate the artifacts . This sort of attribution is a serious but frequently committed error .

Tuesday, February 11, 2020

Task transforming tools vs. Next generation intelligent artificial agents


Task transforming tools vs. Next generation intelligent artificial agents
Edwin Hutchins, Cognition_in_the_Wild

These tools thus implement computation as simple manipulation  of physical objects and implement conceptual judgements as perceptual inferences . But perhaps this refinement will be lacking from the next generation of tools .

 By failing to understand the source of the computational power in our interactions with simple "unintelligent" physical devices, we position ourselves well to squander opportunities with so-called intelligent computers . The synergy of psychology and artificial intelligence may lead us to attempt to create more and more intelligent artificial agents rather than more powerful task-transforming representations .

“We are all cognitive bricoleurs - opportunistic assemblers of functional systems composed of internal and external structures . “  Defining a class of designed external tools for thinking makes it difficult to see the role of internal artifacts and  “difficult to see the power of the sort of situated seeing that is present in the Micronesian navigator's images of the stars.”

 The stars are not artifacts . They are a natural rather than a human -made phenomenon , yet they do have a structure which , in interaction with the right kinds of internal artifacts (strategies for "seeing"), becomes one of the most important structured representational media of the Micronesian navigation system.

The more or less random sprinkling of stars in the heavens is an important component of the Micronesian system. In a sky with an absolutely uniform distribution of stars, navigation by the stars would be impossible : information is difference , and there would be no differences to be seen as informative .

If we ascribe to individual minds in isolation the properties of systems that are actually composed of individuals manipulating systems of cultural artifacts , then we have attributed to individual minds a process that they do not necessarily have, and we have failed to ask about the processes they actually must have in order to manipulate the artifacts . This sort of attribution is a serious but
frequently committed error .

Wednesday, February 05, 2020

Zihinsel Faaliyeti Muhakeme ile İlişkilendirme


Zihinsel Faaliyeti Muhakeme ile İlişkilendirme
Relating Mental Activity to Cognition
Edwin Hutchins, Cognition_in_the_Wild

Gemi seyrüseferi bir çok sayıyla uğraşmayı gerektirir.  Geminin nerede olduğunu bulmak ve özellikle nerede olacağını belirlemek için sayılar işlenir.  Seyrüsefercilerin aritmetikte iyi olmaları gerektiğini  varsaymak kolay bir tercihtir.  Seyrüsefer sanatına yakından bakınca, yine de, seyrüsefercilerin matematikle çok az uğraştıklarını fark ettim.  Bu nasıl olabilirdi?
Ship navigation involves lots of numbers . Numbers have to be processed in order to find out where the ship is and especially to determine where it will be. It is easy to assume that navigators must be good at arithmetic . When I looked closely at the practice of navigation , however , I found the navigators engaged in very few arithmetic tasks. How can that be?

Seyrüdefer sistemi tarafından yapılan hesaplamaların seyrüsefer ekibinin elemanlarının karşılaştığı muhakemesel işlere eş değer olmadığı, şimdi gayet açık olmalıdır.  Seyrüsefer ekibi tarafından icra edilen hesaplamaları, ekibin tek tek elemanlarının muhakemesel yetenekleri veya faaliyetlerine başvurmadan tanımlamak mümkündür.
 It must be evident by now that the computations performed by the navigation system are not equivalent to the cognitive tasks facing the individual members of the navigation team. It is possible to describe the computations performed by the navigation team without recourse to the cognitive abilities or activities of the individual members of the team.

Seyrüsefer sistemi bir geminin konumunu belirlemek için tek-boyutlu sınırları birleştirir.  Seyrüsefer ekibinin elemanları ölçümleri okur ve konuşulmuş temsili verileri yazılı hale çevirir.  Seyrüsefer sistemi, ekip elemanları 4-haneli rakkamları iki-haneli gibi hayal ederken, hız ve zamandan uzaklığı hesaplar.
The navigation system combines one-dimensional constraints to fix a ship's position . The members of the navigation team read scales and translate spoken representations into written ones. The navigation system computes distance from rate and time , while the members of the team imagine four –digit numbers as two -digit numbers .

Seyrüsefer sistemi tarafından icra edilen hesaplamalar seyrüsefer ekibinin elemalarının muhakemesel faaliyetlerinin yan etkisidir.  Zanaatın aletleri hem seyrüsefercilerin karşılaştıkları işleri tanımlarlar hem de, çalışırken hesaplamaları gerçekleştirirler.
The computations that are performed by the navigation system are a side effect of the cognitive activity of the members of the navigation team. The tools of the trade both define the tasks that are faced by the navigators and, in their operation , actually carry out the computations .

Görmüş olduğumuz gibi, aynı hesaplama birden çok sayıda yoldan yapılabilir, her gerçekleme o işi icra edenden farklı zihinsel taleplerde bulunur.
As we have seen, the very same computation can be implemented many ways, each implementation placing vastly different cognitive demands on the task performer .

Yukarıda açıklandığı gibi bu araçların muhakemesel faaliyetlerin kuvvetlendiricisi olduğu safça anlayış yanlıştır.  Yazılmış bir işlem süreci bir bellek kuvvetlendiricisi midir?  Eğer işi icra eden işlem sürecini hiç bilmediyse.  Öyle ise, ve her zaman, işi icra eden işlevsel sistem,  birbirleri ile koordine edilmiş ve kurgulanmış temsili veriler ağıdır.
I argued above that the naive notion of these tools as amplifiers of cognitive activity was mistaken . Is a written procedure an amplifier of memory ? Not if the task performer never knew the procedure.  Then , and always , the functional system that performs the task is a constellation of structured representational media that are brought into coordination with one another .

Bu aletler zor işleri, desen eşleştirme, basit fiziksel sistemlerin el ile işletilmesi, veya basit fiziksel sistemlerin zihinsel simulasyonu ile yapılabilen işlere dönüştürmemize imkan tanır.  Bu aletler tam da, onları işletmek için gerekli zihinsel süreçler onların kullanımı ile başarılan hesaplama süreçlerinden farklı olduğu için kullanışlıdır.  Problemin hesaplama unsurları aletlerin fiziksel yapısı içine inşa edilmiştir.
These tools permit us to transform difficult tasks into ones that can be done by pattern matching , by the manipulation of simple physical systems, or by mental simulations of manipulations of simple physical systems. These tools are useful precisely because the cognitive processes required to manipulate them are not the computational processes accomplished by their manipulation . The computational constituents of the problem have been built into the physical structure of the tools .