Sunday, September 29, 2019

Transaksiyonel Analize Giriş - otomatik işleme ve acil durum açısından


Transaksiyonel Analize Giriş
Introduction to Transactional Analysis
Otomatik işleme ve acil durum açısından
with a view of automatic processing and  emergency cases

Bu yazı, Ali Yudha’nın kitabından bir kısımdır[1].  Önce giriş ve ilgili ‘Ebeveyn’ ego durumu kısımlarını alacağım.  Daha sonra bunun otomatik süreçler ve hatta acil durumlarla ilişkisi üzerine yorum yapacağım.  Ne yazık ki bir ATCO’nun bir pilota bağırdığını duymamız nadir değildir.  Fakat aslında bağıran ATCO değil onun baba/annesidir.  Neden/Nasıl?  Lütfen aşağıdaki ve gelecek blog makalemi okuyunuz.
This is a section of Aldi Yudha’s book [1].  I will first take the introduction and the relevant part ‘Parent’ ego state.  Later I will comment on its relation to automatic processing and even emergency cases.  It is not rare that we hear an ATCO shouting to a pilot unfortunately.  But actually it is not the ATCO but it is her father/mother shouting.  Why/How?  Please read the below and my next blog article.

Ego durumları
Ego states
Transaksiyonel analizin temel bir düşüncesi ego durumlarıdır.  Berne Ebeveyn insan kişiliğinin, Yetişkin, Çocuk olarak adlandırdığı üç unsurdan oluştuğunu ileri sürdü.  Bu tanıdık isimler zihnin ‘benlik’durumlarını tarif eder. Berne, bu durumların kendilerine ait davranış desenlerine yolaçtığına inandı.
An idea fundamental to transactional analysis is that of ego states. Berne suggested that human personality is made up of three elements which he referred to as Parent, Adult and Child. These familiar words were used by him to describe states of ‘self’ or states of mind which he believed
gave rise to their own individual patterns of behaviour.

Ego durumları, tabii ki, hepimizde ortak olarak vardır ve düşüncelerimizi, duygularımızı ve davranışlarımızı yönetir.  Herhangi bir verilmiş durumda kişinin o anda gerçekten hissettiği şekle karşı düşen belirli bir davranış desenini gösterir birey.  Duygular değiştikçe, kişinin gösterdiği davranış deseni de değişir.
Ego states are, of course, common to all of us and govern our thoughts, feelings and behaviour. In any given situation an individual will exhibit a certain pattern of behaviour which corresponds to the way that person is actually feeling at the time. As feelings change, so also do the patterns of behaviour which the person displays.
Ebeveyn ego durumu
Parent ego state
Ebeveyn ego durumu ebeveyn kişilerden alınan bir kümeyi, düşünce, duygu ve davranışı temsil eder.  Berne’ye göre(1964) Ebeveyn durumu hem dolaylı hem de doğrudan şekillerde gösterilir.  Bir kişi, örneğin, ebeveynlerinden birinin belirli bir durumda göstereceği tepki gibi tepki gösterir.  Bu olduğu zaman, ego durumu doğrudan gösterilir.  Ebeveyn etkisi dolaylı olduğunda, kişi ebeveynlerinin onun tepki göstermesini istediği şekilde tepki gösterebilir.
The Parent ego state represents a set of thoughts, feelings and behaviour which are derived from parental figures. According to Berne (1964) the Parent ego state is exhibited in both indirect and direct form. A person may, for example, respond as one of his parents actually responded in a given situation. When this occurs, the ego state is directly shown. When the parental influence is an indirect one, then the person is likely to respond as his parents would have wished him to respond.

Geçmişten gelen bilgi
Information from the past
Ebeveyn ego durumunda kayıt edilmiş bilgiler yaşamın bütün yönleri ile başa çıkmamızı sağlar.  Aynı zamanda insanların kendilerinin ebeveyn olarak işlev görmesi ve kendi çocuklarının yetiştirmeleri için gerekli bütün bilgileri sağlar.  Ebeveyn ego durumunun bir başka önemli yönü de  çok sayıda durumda insanların otomatik olarak yanıt vermelerini mümkün kılar, öyle ki Berne’nin deyimiyle ‘rutin işler’ fazla enerji harcamadan halledilebilir(Berne, 1964).  Yine de, Ebeveyn ego durumu uygun değilse veya zarar verici ise problemler ortaya çıkabilir.  Bunun bir örneği, banka kasa görevlisinin hizmet etmesi gereken müşteriye ilişkin ‘daha üst’ duruş almasıdır.
Information which is recorded in the Parent ego state enables us to cope with all aspects of living. It also provides all the data necessary to enable people to function as parents themselves and raise their own children. Another significant aspect of the Parent ego state is that it enables people to respond automatically in many situations, so that many ‘routine matters’ as Berne describes them can be dealt with without unnecessary expenditure of energy (Berne, 1964). Problems arise, though, when the Parent ego state is inappropriate or counter-productive in a given situation. One example of this is the bank cashier who adopts a certain ‘superior’ stance in relation to the account holders she is meant to serve.

Berne(1972) kişiliğin yapısal diyagramını detaylandırdı, böylece Ebeveyn ego durumu şimdi genellikle ‘Koruyucu Ebeveyn’ ve ‘Sınırlayıcı’ ya da ‘Kumanda edici’ ebeveyn şeklinde ikiye bölünür – bkz. Şekil 7.2. Bu diyagram aynı zamanda Çocuğun ego durumunu ‘Özgür’ veya ‘İsyankar’ ve ‘Adapte olmuş’ şeklinde alt bölümlerle gösterir.
Berne (1972) elaborated on his structural diagram of personality, so that the Parent ego state is now commonly divided into ‘Nurturing Parent’ and ‘Critical’ or ‘Controlling’ Parent – see Figure 7.2. This diagram also illustrates the subdivision of the Child ego state into ‘Free’ or ‘Rebellious’ Child, and ‘Adapted’ Child.
Koruyucu Ebeveyn ve Kısıtlayıcı Ebeveyn
Nurturing Parent and Controlling Parent
‘Koruyucu Ebeveyn’ ve ‘Kısıtlayıcı Ebeveyn’ erken çocuklukta emilen ve ifade edildiğinde açıkça fark edilebilen iki farklı etki kümesidir.
The terms ‘Nurturing Parent’ and ‘Controlling Parent’ refer to two different sets of influence which are absorbed in early childhood and are clearly distinguishable from each other when they are manifest.

Yine de bu, her iki kelime ‘Kontrol etme’ ve ‘Önyargılı’,  belirli durumlarda, genellikle otomatik ve sorgulanmadan gösterilen ve  keyfi, yasaklayıcı tavırları adlandırmak için kullanılır.
However, both these words, ‘Controlling’ and ‘Prejudicial’, are meant to denote arbitrary and pro hibitive attitudes which are borrowed from parental figures and are usually exhibited automatically and without question in certain situations.

‘Koruyucu Ebeveyn’ ego durumu tamamen farklı bir şekilde görülür, ve genellikle sempati veya ihtiyacı olan yada zor durumda olan başkalarına destek şeklindedir.  Çocukların da üç ego durumunda
yanıt verdiklerini unutmamak  önemlidir ve ‘Koruyucu Ebeveyn’ durumundayken birine veya oyuncak ve bebeklere, daha küçük, zayıf ve savunmasız bir şeye ilgi şeklinde gösterilebilir.
The ‘Nurturing Parent’ ego state is shown in a completely different way, and is usually manifest as sympathy or support for others in need or distress. It is important to remember that children are also capable of responding in all three ego states, and when they are in ‘Nurturing Parent’ it tends to be demonstrated as concern for someone or something smaller, weaker and more vulnerable, including toys and dolls.

REFERENCES:
[1] Aldi Yudha; Counselling Skills and theory, 4th Edition by Margaret Hough (2014)

Saturday, September 28, 2019

Introduction to Transactional Analysis


Introduction to Transactional Analysis
with a view of automatic processing and  emergency cases

This is a section of Aldi Yudha’s book [1].  I will first take the introduction and the relevant part ‘Parent’ ego state.  Later I will comment on its relation to automatic processing and even emergency cases.  It is not rare that we hear an ATCO shouting to a pilot unfortunately.  But actually it is not the ATCO but it is her father/mother shouting.  Why/How?  Please read the below and my next blog article.

Ego states
An idea fundamental to transactional analysis is that of ego states. Berne suggested that human personality is made up of three elements which he referred to as Parent, Adult and Child. These familiar words were used by him to describe states of ‘self’ or states of mind which he believed
gave rise to their own individual patterns of behaviour.

 Ego states are, of course, common to all of us and govern our thoughts, feelings and behaviour. In any given situation an individual will exhibit a certain pattern of behaviour which corresponds
to the way that person is actually feeling at the time. As feelings change, so also do the patterns of behaviour which the person displays.


Parent ego state
The Parent ego state represents a set of thoughts, feelings and behaviour which are derived from parental figures. According to Berne (1964) the Parent ego state is exhibited in both indirect and direct form. A person may, for example, respond as one of his parents actually responded in a given situation. When this occurs, the ego state is directly shown. When the parental influence is an indirect one, then the person is likely to respond as his parents would have wished him to respond.

Information from the past
Information which is recorded in the Parent ego state enables us to cope with all aspects of living. It also provides all the data necessary to enable people to function as parents themselves and raise their own children. Another significant aspect of the Parent ego state is that it enables people to respond automatically in many situations, so that many ‘routine matters’ as Berne describes them can be dealt with without unnecessary expenditure of energy (Berne, 1964). Problems arise, though, when the Parent ego state is inappropriate or counter-productive in a given situation. One example of this is the bank cashier who adopts a certain ‘superior’ stance in relation to the account holders she is meant to serve.

Berne (1972) elaborated on his structural diagram of personality, so that the Parent ego state is now commonly divided into ‘Nurturing Parent’ and ‘Critical’ or ‘Controlling’ Parent – see Figure 7.2. This diagram also illustrates the subdivision of the Child ego state into ‘Free’ or ‘Rebellious’ Child, and ‘Adapted’ Child.Nurturing Parent and Controlling Parent The terms ‘Nurturing Parent’ and ‘Controlling Parent’ refer to two different sets of influence which are absorbed in early childhood and are clearly distinguishable from each other when they are manifest.

However, both these words, ‘Controlling’ and ‘Prejudicial’, are meant to denote arbitrary and pro hibitive attitudes which are borrowed from parental figures and are usually exhibited automatically and without question in certain situations.

The ‘Nurturing Parent’ ego state is shown in a completely different way, and is usually manifest as sympathy or support for others in need or distress. It is important to remember that children are also capable of responding in all three ego states, and when they are in ‘Nurturing Parent’ it tends to be demonstrated as concern for someone or something smaller, weaker and more vulnerable, including toys and dolls.

REFERENCES:
[1] Aldi Yudha; Counselling Skills and theory, 4th Edition by Margaret Hough (2014)

Sunday, September 22, 2019

Etkileşim Özellikleri


Etkileşim Özellikleri
Interaction Attributes


Etkileşimin karakteri günlük yaşamdaki etkileşimleri bu veya şu şekilde oluşturan temel unsurları gösterir.
Interaction character displays the basic elements that form every interaction either in one way or the other.

Etkileşim karakteri çeşitli özellikler tarafından belirlenir.
Interaction character is determined by various attributes:

1-      Gürlük Loudness
2-      Renk, frekans, tını – spektral zenginlik Colour, Frequency, Timbre – spectral richness
3-      Hız Speed
4-      Süre Duration

Etkileşim konuşma ile yapılırsa gürlük, tizlik, renk etkileşimin kalitesini etkiler.  Aynı zamanda,
Saniyedeki kelime sayısı cinsinden hız ve sesli – sessiz harflerin süreleri.  Daha üst bir seviyede konuşmanın hızı(içerik olarak) ve anlamlar üzerinde harcanan süre önemlidir.  Çok hızlı konuşma gürlük ve karanlık seslerin kullanımında olduğu gibi saldırganlık ifade edebilir.  Geniş frekans yelpazeli çok renkli zengin bir ses kötü iletim koşullarında iletişim şansını arttırabilir.  Bir bayan gibi ince ve hafif bir ses yalvarma belirtebilir.  Konuşmanın özelliklerini kullanarak iletişim kurabilir ve yine de standart jargon kullanabilirsiniz.
When interaction is done through speech, loudness, the highness (frequency), the colour effects
the quality of the interaction.  Also, the speed in terms of words/second and duration of the syllables and consonants affect the quality of the speech.  At a higher level, the speed of the speech (also contentwise) and the duration spent on meanings are important.  Very fast speech may indicate aggression as well as loudness and use of dark colours.  Using a very colourfull rich sound with a wide spectrum may increase the chance of communication in bad transmission conditions.  Whereas a
tiny high frequency women  like tone may indicate pleading.  You can still stick with the standard jargon while communicating with the attributes of speech.

5-      Öngörme Anticipation
6-      Patlama modu – Standart mod Burst mode – standard mode

Öngörme insan olmayan etkileşimlerde çok önemlidir.  Sistem yalnız önceden belirlenen koşulları öngörebilir.  Öngörme insanlar içinde hayatidir.  4444 ve standart deyimler konuşmanın olasılıklarını azaltır ve pilotlar ve ATCOlar arasındaki iletişimde öngörmeye yardımcı olur.
Anticipation is very important in nonhuman interactions.  The system anticipates only conditions that are established before for interacting.  Anticipation is also vital for human interactions.  4444 and standard phraseology reduces the possibilities of speech and helps anticipate the communication between pilots and ATCOs.

Patlama modu ve standart mod bilgisayarlar arasındaki iletişimde kullanılan iletme tipleridir.  Fakat insan insana iletişimlerde de sık sık kullanılır.  Patlama modu 3 özelliğe sahiptir, patlamanın süresi, patlamayı bekleme süresi, ve patlamanın maksimim gecikme süresi.
Burst mode and standard mode are types of data transmission that are used for communication between computers.  But they are also used frequently in human to human communications.
Burst mode has three attributes, the duration of the burst,wait duration for the burst and  the max  latency of the burst.

7-      Artikulasyon Articulation
8-      Zarf manipulasyonu Envelope manipulation

Artikulasyon insandan insana etkileşimde hayati derecede önemlidir.  Bir insan kendini anlatamazsa
Kendini daha iyi artikule ederek ifade eder.  Benzer şekilde ileti başarısızsa, bilgisayarlar daha yüksek kaliteli bir veri bandına geçerler.  Her ikisi de hemen hemen aynıdır, sesin frekans yelpazesini arttırmak için koşulları iyileştir.
Articulation is crucially important in human to human speech interaction.  When a human can not make himself understood he expresses himself articulately.  Similarly  when a transmission is not successful, computers switch to a higher quality data band.  Both of them are almost the same, increase the conditions for spectral richness of the voice.

9-      Dinamiklik vs Durağanlık Dinamikness vs Staticity
10-   Kısımlama Partitioning

Bir etkileşim baştan sona durağan özelliklere sahip olabilir.  Veya içeriğine veya çevre kpşullarına göre değişebilir.  Politikacılar bu özelliği sık sık kullanırlar ve hayati noktaları ifade ederken konuşmalarını yavaşlatır ya da ses tonlarını değiştirirler.  Kısımlama pilotlar tarafından zorunlu fakat iyi bilinen bilgileri ifade ederken normal söyleme hızına karşı hızlı söyleme hızı kullanarak yapılır.
An interaction may have stable attributes all through its end.  Or it  may change according to its content or environment conditions.  Politicians use this attribute frequently and slow their speech or change their tone when expressing vital points.  Partitioning is done by pilots where they have to express a required but wellknown information by using a high speaking speed next to a normal speed delivery.

11-   Mutabakat Commitment

Mutabakat etkieşimdeki her iki tarafın kimlik belirlenmesi ile yapılır.  Mutabakat hayatın her alanında etkileşimin önemli bir özelliğidir.  Psikiyatrist Eric BERNE terapilerinde etkileşim yerine mutabakat kelimesini tercih eder.  Terapi devam ederken hasta ve kendine somut bir hedef veya amaç kurar.  Aynı zamanda, bilgisayarlara zarar veren bilgisayar mikropları genellikle antivirus programlarının mutabakat kontrollerini yenen numaralara dayanır.
Commitment is done by identification of both sides in the interaction.  Commitment is an important attribute of interaction in all areas of life.  Psychiatrist Eric BERNE prefers to use the word commitment in place of interaction in his therapies.  He establishes an absolute aim or purpose for the patient and himself while the therapy continues.  Also, computer malware which intend to damage computers are widely based on tricks that overcome the commitment checks of the antvirus programs.

12-   Birebir bireçok one to one / one to many

Etkileşim bire bir ya da bire karşı çoklu olabilir.  Her sektörün ATCOsu pilotları bire bir iletişime çağırabildikleri adanmış frekanslara sahiptirler.  Burada adanma sözlü mutabakatla gerçekleşir ama sektördeki diğer pilotlar da konuşmayı duyabilir. Buna karşılık ATCO sektördeki bütün uçuşlara da hitap edebilir.
Interaction may take one to one or one to many.  ATCO of each sector has assigned frequencies from which he may be called by pilots for one to one interaction.  Assignment here is realized by verbal commitment but the other pilots in the sector will be able to listen.  In return the ATCO may call all the flights in his sector in case of emergency.

13-   Bekle,bildir wait, notify
14-   Kes interrupt
15-   Herkese bildir notify all

Wait-bekle durumu etkileşim taraflarından birinin iletimi durdurup kendisine gelen herhangi bir çağrıyı beklemesidir.  Bu aynı zamanda normal hayatta ve bilgisayarlarda yaygındır.  Günlük hayatta
kişi konuşurken karşısındakinin konuşmasına şans tanımalı ve kendi konuşmasında boşluklar bırakmalıdır.  Tek bir sektörde tek bir ATCO ile 6-7 uçaktan(bazan 10-12) fazla uçak varken kolay ve kısa şekilde ifade imkanını sağlayan standart ATC jargonunu kullanmak önemlidir.
Wait is the situation when one of the interaction sides stops transmitting and  begins to wait  ANY call to himself.  This is also common in normal life and computers.  While talking in daily life one must leave spaces in his speech which will give his partner the chance to begin talking.  When there are more than 6-7 aircrafts (sometimes 10-12) in a single sector with a single ATCO it is important to use the standard ATC jargon which makes it easy and short to express things.

Siz bilgisayar kullanırken, interrupt-kesmeler o andaki işi geçici olarak durdurur ve acil bir işi yapar.
ATC-HTK bilgisayar kesmelerine benzer acil durumlar için kendi anahtar kelimelerine sahiptir.  İşler zorlaştığında diğer ATCOlar sorunlu sektöre yardıma gelirler ve durumu hafifletmek için bilgisayaraların çoklu-iş ve çoklu-kısımlamaları gibi insan çoklu işleyişi yaparlar.
When you are using your computer, interrupts are used to stop the current task temporarily and do an urgent task.  ATC has its own keywords for emergency cases which is the same as computer interrupts.  When things get difficult other ATCOs come to the help of the troubled sector and do human multiple processing to help eleviate the situation which is similar to multitasking-multipartitioning of computers.

Bazan ATCO bir uçağa WAIT-BEKLE komutu verir, belki de sabit bir kontrol noktası etrafında dön der.
Trafik el verdiğinde, geri döner ve o uçağa yere inmesi/veya devam etmesi için NOTIFY-BİLDİR komutu verir.  NOTIFYALL daha genel bir durumdur, NOTIFYALL bütün bekleyen uçaklara ATCO ile yeniden temasa geçme izni verir.  Burada WAIT, NOTIFY havacılık deyimi değil etkileşim çeşididir.  ATCO bunlara ilişkin 4444 deyimlerini kullanır.
Sometimes ATCO tells a flight to WAIT, maybe even to turn around a fixed control point.  When the traffic enables, he returns back and NOTIFY’s that flight to go ahead with landing/continuing.
NOTIFYALL is the more general of this case, NOTIFYALL enables all waiting flights to get into contact with the ATCO again.

Sunday, September 15, 2019

Interaction Attributes


Interaction Attributes


Interaction character displays the basic elements that form every interaction either in one way or the other.

Interaction character is determined by various attributes:

1       1-      Loudness
         2-      Colour, Frequency, Timbre – spectral richness
3       3-      Speed
4       4-      Duration

When interaction is done through speech, loudness, the highness (frequency), the colour effects
the quality of the interaction.  Also, the speed in terms of words/second and duration of the syllables and consonants affect the quality of the speech.  At a higher level, the speed of the speech (also contentwise) and the duration spent on meanings are important.  Very fast speech may indicate aggression as well as loudness and use of dark colours.  Using a very colourfull rich sound with a wide spectrum may increase the chance of communication in bad transmission conditions.  Whereas a
tiny high frequency women  like tone may indicate pleading.  You can still stick with the standard jargon while communicating with the attributes of speech.

5       5-      Anticipation
6       6-      Burst mode – standard mode

Anticipation is very important in nonhuman interactions.  The system anticipates only conditions that are established before for interacting.  Anticipation is also vital for human interactions.  4444 and standard phraseology reduces the possibilities of speech and helps anticipate the communication between pilots and ATCOs.

Burst mode and standard mode are types of data transmission that are used for communication between computers.  But they are also used frequently in human to human communications.
Burst mode has three attributes, the duration of the burst,wait duration for the burst and  the max  latency of the burst.

7       7-      Articulation
8       8-      Envelope manipulation

Articulation is crucially important in human to human speech interaction.  When a human can not make himself understood he expresses himself articulately.  Similarly  when a transmission is not successful, computers switch to a higher quality data band.  Both of them are almost the same, increase the conditions for spectral richness of the voice.

9       9-      Dinamikness vs Staticity
1       10-   Partitioning

An interaction may have stable attributes all through its end.  Or it  may change according to its content or environment conditions.  Politicians use this attribute frequently and slow their speech or change their tone when expressing vital points.  Partitioning is done by pilots where they have to express a required but wellknown information by using a high speaking speed next to a normal speed delivery.

1       11-   Commitment

Commitment is done by identification of both sides in the interaction.  Commitment is an important attribute of interaction in all areas of life.  Psychiatrist Eric BERNE prefers to use the word commitment in place of interaction in his therapies.  He establishes an absolute aim or purpose for the patient and himself while the therapy continues.  Also, computer malware which intend to damage computers are widely based on tricks that overcome the commitment checks of the antvirus programs.

1       12-   one to one / one to many

Interaction may take one to one or one to many.  ATCO of each sector has assigned frequencies from which he may be called by pilots for one to one interaction.  In return the ATCO may call all the flights in his sector in case of emergency.

1       13-   wait, notify
1       14-   interrupt
1       15-   notify all

Wait is the situation when one of the interaction sides stops transmitting and  begins to wait  ANY call to himself.  This is also common in normal life and computers.  While talking in daily life one must leave spaces in his speech which will give his partner the chance to begin talking.  When there are more than 6-7 aircrafts (sometimes 10-12) in a single sector with a single ATCO it is important to use the standard ATC jargon which makes it easy and short to express things.

When you are using your computer, interrupts are used to stop the current task temporarily and do an urgent task.  ATC has its own keywords for emergency cases which is the same as computer interrupts.  When things get difficult ATCOs come to the help of the troubled sector and do human multiple processing to help eleviate the situation which is similar to multitasking-multipartitioning of computers.

Sometimes ATCO tells a flight to WAIT, maybe even to turn around a fixed control point.  When the traffic enables, he returns back and NOTIFY’s that flight to go ahead with landing/continuing.
NOTIFYALL is the more general of this case, NOTIFYALL enables all waiting flights to get into contact with the ATCO again.


Monday, September 09, 2019

Etkileşim Tipleri Nedir


Etkileşim Tipleri Nedir?
What are interaction types

Etkileşimin gerçekleşmesi için en azından iki ayrı belirli varlık yani etkileşen tarafın olması gerekir.
Etkileşen tarafların bilinçli ya da canlı olması gerekmez.  Etkileşen taraflar bir etkiye tepki/yanıt üretebilen herhangi bir şey olabilir.
Interaction to take place there must be at least two seperately identifiable entities, namely interacting sides or parts.  The interacting parts do not have to be conscious or alive.  They can be anything that can produce a reaction/response to an action. 

Örneğin bir soğuk hava cephesi bir başka hava cephesi ile etkileşince tehlikeli durumlar oluşabilir.  Tedbirli ve esirgeyici olmak yalnızca ayrık olayların ve varlıkların izlenmesiyle yetinmeyip onlar arasında olabilecek etkileşimleri de izlemeyi gerektirir.
For example cold weather front may have an interaction with an other weather front which may produce dangerous conditions.  Being cautious or vigil requires not only surveillance of seperate events and entities but also the interactions that may happen between them.

Bir makina, bir uçak ve bir insan etkileşebilir.  Buna insan-makina etkileşmesi denir.  Bu deyim adam-makina günlerinden kalma eski bir deyimdir.  Bugün makinaların çoğu yazılım ve donanımdan oluşan karışık sistemlerdir.  Ne yazık ki, Sistem İnsan Etkileşimi, ismini bilimsel müfredatta ispat edememiş çok yeni bir alandır.  Neyse ki, Sistem İnsan Etkileşimi ile ilgili psikologlar arasında süregelen araştırmalar vardır.  Avrupa Hava Trafik Güvenliği kuruluşu EUROCONTROL son zamanlarda bile Sistem Psikolojisi alanında faaliyette bulunmayı reddetmektedir.
A machine, an airplane and a human may interact.  This is called human-machine interaction.  This is an old term left over from the man-machine interaction days.  Today most machines are composed of soft and hardware and are systems rather than simple machines.  Unfortunately, System Human Interaction is a very new area which has not even proved its name in scientific curriculum.  Luckily, System Human Interaction has ongoing related researches specially among psychologists.  The European Air Traffic Organisation EUROCONTROL has categorically refused to do anything in the Systems Psychology area till recently. 

Etkileşim canlı olmayan varlıklar arasında gerçekleşebilir.  Bu durum iletişim sistemleri arasında gözlenebilir.  KARLDAP(Rhein Radar) ve MAASTRICHT sistemleri arasındaki otomatik ACT mesajları üzerinde çalıştım.  Bu mesajların bazıları RHEIN RADAR ve MAASTRICHT arasındaki sınıra yakın havaalanlarına yaklaşan uçakların kontrolünde gerekli dinamik XFL’ler için üretiliyordu.
Interaction may take place between nonliving entities.  This can be viewed among telecommunication systems.  I have worked on Automatic ACT messages between KARLDAP(Rhein Radar) and MAASTRICHT systems.  Some of these messages were produced dynamically for XFLs for aerodromes that are close to the border between RHEIN RADAR and MAASTRICHT.

Etkileşimin tarafları, tipi ve etkileşilen materyalin miktarı gibi etkileşimin karakteri de etkileşimin tipini belirler.  Etkileşimin başarılı olabilmeisinde etkileşimin tipinin farkında olmak hayatidir.  Bir bilgisayara yanlış bir komut verirseniz yalnızca hata yapar.  Eğer küçük bir çocuğa yanlış ses tonu ile bir şey söylerseniz aklı karışır.
The partners of interaction, the type and amount of interacted material, the character of the interaction determines the type of interaction.  Being aware of the type of interaction is crucial in the success of interaction.  If you give a wrong command to the computer it can only fail.  If you say something in the wrong tone to a child she gets puzzled.