Monday, October 29, 2012

Fazla Dikkat Unutkanlığa Yol Açabilir - Too Much Attention May Cause Forgetting

Too Much Attention May Cause Forgetting
Fazla Dikkat Unutkanlığa Yol Açabilir

Focusing on a certain thing may cause other things to be forgotten for sometime. After relaxing the focus one may find nothing left from the forgotten things. This may be detrimental where a large systems controller has to return back to handle the normal workload after a critical problem is solved[1,2,3].
Belirli bir şeye dikkat toplamak başka şeylerin bir süre için unutulmasına neden olabilir. Dikkat odağını gevşettikten sonra kişi geçici olarak unuttuğu şeylerden hiç bir şey hatırlamayabilir. Bu durum acil bir problemi halletmiş bir büyük sistem kontrolörünün geri dönüp tekrar kaldığı yerden normal iş yüküne devam etmesine zarar verebilir[1,2,3].

Forgetting is inherent in the nature of focusing. “selective attention and behavioral inhibition are two sides of the same coin: Attention is the effect of biasing competition in favor of task-relevant information, and inhibition is the consequence that this has for the irrelevant information[4]”. It is inevitable that irrelevant things will be forgotten when one focuses.
Unutmak dikkat odaklamanın doğal yapısında var. ”seçici dikkat ve davranışsal yasaklama aynı bozuk paranın iki ayrı yüzü: Dikkat zihin kaynakları için yapılan yarışta görevle ilgili bilgilerin ağır basması, yasaklama ise bunun sonucunda, görevle ilişkisiz bilgilerin başına gelendir[4]”. Kişi dikkatini topladığında konuyla ilişkisiz şeylerin unutulması kaçınılmazdır.

Once focused brain tries to keep its focus till the goal is achieved.
“PFC must maintain its activity robustly against distractions until a goal is achieved,[4]”. This also makes it impossible to maintain other things in the current memory.
Beyin bir kez odaklandığında hedefe ulaşıncaya kadar odağını devam ettirir. “PFC hedefe ulaşıncaya kadar PFC faaliyetini dikkat dağıtıcı olaylara karşı etkilenmeden sürdürmelidir.” Bu aynı zamanda o anda bellekte bulunan diğer şeylerin canlı tutulmasını imkansız kılar.

The brain maintains our goals and rewards. “The aim of the cognitive system is not only to predict reward but to pursue the actions that will ensure its procurement[4].”
Beyin hedefler ve ödülleri akılda tutar ve günceller. “Muhakemesel sistemin amacı yalnızca ödülü öngörmek değil onun elde edilmesi için gerekli eylemlerin yapılmasını da sağlamaktır[4].”

Setting clear goals and rewards helps to succeed in the current task but increases the exclusion effect of the forgotten current memories. The existence of a reward increases the forgetting effect tremendously.
Net hedef ve ödüller belirlemek o anki görevi başarmakta faydalı olur fakat bellekte unutulan şeylerin dışlanması etkisini arttırır. Bir ödülün varlığı unutma etkisini olağanüstü derecede arttırır.

Many drivers have experienced forgetting the portable parking sign and driving on-hitting it. It is sometimes distraction... But other times when there is no distraction, it is because you have hurry to reach somewhere and you focus all your skill and ability to get out of that narrow parking lot. Too much focusing is not good. Focusing should be proportionate with the task ahead + should have some leeway.
Çok sayıda otomobil sürücüsü portatif park işareteni unutup ona çarpmıştır. Bu durum bazan dikkati dağıtan bir nedenden olur... Fakat dikkat dağıtıcı olmayan başka zamanlarda ise, bir yere yetişmek için acele etmekten ve bütün yeteneğinizi ve becerinizi o arabayı en kısa sürede oradan yola çıkartmağa çabalamanızdan kaynaklanabilir. Aşırı derecede dikkat toplamak iyi değildir. Dikkat toplama işin gerektirdiği kadar ve bunun yanında bir miktar başka şeyler için hata payı şeklinde yapılmalıdır.

When there are other people in the car the German saying may help: ‘The car is driven not only by the driver but by all the passengers’. There are situations when the large systems operator must really focus his effort. In these situations a copilot, disributed processing of a team serves to replace the forgetting effect.
Arabada başka kişiler de varsa Alman deyişi faydalı olabilir: “Araba yalnız şöför tarafından değil arabanın içindeki herkes tarafından kullanılır”. Bazı durumlarda büyük sistem operatörünün gerçekten dikkatini yoğunlaştırmsı gerekir. Bu durumlarda bir yardımcı pilot, bir ekibin dağıtılmış işlem yeteneği unutma etkisini ortadan kaldırmak için hizmet eder.

Unfortunately there are some cases that there exists only one pilot or the ATCO is alone for a short moment etc. In this case, time related intention may be set by the same person. If his volition is in perfact shape, he will automatically remember the waiting tasks as soon as he completes the emergency case. This requires a healthy balance and cooperation between the subconscious and conscious of the operator(I will make a few comments on this later).
Ne yazık, bazı durumlar vardır ki tek bir pilot vardır veya ATCO kısa bir süre için yalnızdır vb. Bu durumda, kişinin bu acil durum bitince şunu hatırlayacağım diye niyet etmesi gerekir. Eğer irade gücü(volition) ideal durumda ise, acil olan iş biter bitmez ilgilenilecek diğer durumu hatırlayabilir.  Bu operatörün biliçaltı ve bilinç arasında sağlıklı bir denge ve işbirliği gerektirir (Bu konuda bir kaç fikrimi ileride yazacağım).

Ali R+

Refs:
[1] ICAO -Threat and Error Management (TEM) in Air Traffic Control
PRELIMINARY EDITION - 2005
...
9. ATSP External Threats
9.4.1 Controllers from adjacent units may forget to coordinate traffic,

[2] Steven T. Shorrocka, Barry Kirwanb:
Development and application of a human error identification tool for air traffic control; EUROCONTROL Experimental Centre, BP15, F91222, Bretigny Sur Orge, France, February 2002
...
(i) Perception: errors in visual detection and visual search, and errors in listening.
(ii) Memory: forgetting (or misrecalling) temporary or longer-term information, forgetting previous actions, and forgetting planned actions.
(iii) Judgement, planning and decision-making: errors in judging aircraft trajectories, errors in making decisions, and errors in planning.
(iv) Action execution: actions or speech performed notas-planned.

Memory: Controllers could forget to issue a planned instruction (e.g. FL or heading) after a distraction, or may forget received information. Reduced separation generally allows less time to address resulting situations, and places more demand on the pilot to sight traffic or request and implement avoiding action. Other errors of memory could include forgetting to check the position of traffic previously observed at long range. With reduced separation minima, it is possible that controllers could delay such checks, knowing that traffic will take more time to cover the distance to separation minima.

[3] Thomas Bove: Development and Validation of a Human Error Management Taxonomy in Air Traffic Control, November 2002
...
type of unintended actions and involve memory failures. Such memory failures can manifest themselves through, for example, forgetting planned items or forgetting intentions.

[4] Earl K. Miller(1), Jonathan D. Cohen(2): AN INTEGRATIVE THEORY OF PREFRONTAL CORTEX FUNCTION
(1)Center for Learning and Memory, RIKEN-MIT Neuroscience Research Center and Department of Brain and Cognitive Sciences, Massachusetts Institute of Technology,Cambridge, Massachusetts 02139; e-mail: ekm@ai.mit.edu
(2)Center for the Study of Brain, Mind, and Behavior and Department of Psychology, Princeton University, Princeton, New Jersey 08544; e-mail: jdc@princeton.edu