Sunday, July 29, 2012

Relaxing After High Concentration- 2

To Forget – To Empty the Mental Energy

UNUTMAK – BEYİN ENERJİSİNİ BOŞALTMAK

What does ‘mentally relaxing’ mean? It is to forget the thing you have focused your attention on together with its semantical relations. Namely, to forget what you pay attention to and its relations.
Zihinsel olarak rahatlamak nedir? Dikkatinizi toplamış olduğunuz şeyi ve onunla anlamsal (semantik) olarak ilgili diğer şeyleri unutmaktır. Yani ilgilenmekte olduğunuz şeyi ve onun ilişkilerini unutmak.

To concentrate is focusing your attention to a certain subject and remember related things , thus forget the unrelated things. Hence you erase things unrelated to the subject from your working memory. You remember and bring relavent things into your working memory instead.
Konsantre olmak dikkatinizi bir konuya toplamak beynin çalışma belleğinde bulunan konuyla ilgisiz şeyleri
unutmak, onların bulunduğu bellek adreslerine konu ile ilgili olanları getirmektir.

In fact the working memory of the mind should not be viewed like a computer addressed page. It should be viewed as a network and even networks of networks of which connection weights can be adjusted and reduced to null.
Aslında beynin çalışma belleğini bir bilgisayar adres sayfası şeklinden çok, bağlantı ağırlıkları değiştirilebilen ya da sıfıra indirilip kopartılabilen esnek bir ilişkili hücreler ağı ve ağları gibi düşünmek gerekir.

When focusing the weights of connections between some specific neurons increase. These neurons have to be related to the subject and may be located at various parts distributed in our brain.
Dikkat toplama durumunda çalışma belleğini oluşturan beynimiz içinde dağınık çeşitli kısımların ilgili hücreleri arasındaki ilişkilerden konu ile ilgili olanların ağırlıkları arttırılır.

High concentration occurs when the application duration ofdedicated attention and the character of focusing is augmented. Long duration high concentration occurs when concentration on a subject continuously for three or six months. The mind accumulates a large amount of information on a specific subject and tries to find a solution (for example in large software projects).
Yoğun konsantrasyon durumu ise konunun üzerine toplanan dikkatin uygulama süresi ve odaklanma niteliği arttırıldığında gerçekleşir. Uzun süreli yoğun konsantrasyon ise belirli bir konuda 3 ay 6 ay gibi uzun sürelerle yoğunlaşıldığında ortaya çıkar. Bu durumda, beyin sınırlı bir konuda çok geniş bir bilgi birikimi oluşturur ve bu bilgi ile sonuca gitmeğe çalışır (örn büyük sistemlere ait yazılım projelerinde).

In the case of long duration high concentration, the brain adds buffers related to perception to the working memory and the short term memory layer(episodic and other). The slowness in the body movements of large systems engineers or the behaviour of surgeons after operations, for ex. Both group has the tendency to put their personal belongings always to the same locations... are the result of extreme mental load. This difficulty is the result of the working memory expanding over average size and short term memory getting overloaded with too many relations. Episodic memory and buffer memories related with basic senses get added to the working memory. The situation gets to the stage that you begin to forget simple things such as you have stopped at the previous red light. Smell and taste senses get weaker.
Uzun süreli yoğun konsantrasyon durumunda beyin algılamaya ilişkin tampon(geçici depo) belleklerini bile çalışma belleğine ve onun çevresinde oluşturduğu yakın dönem belleği(episodik ve diğer) katmanına katar. Büyük sistem mühendislerinde görülen hareket yavaşlığı ya da ameliyattan çıkan operatörlerde gözlenen davranışlar, her iki grupta eşyalarını hep aynı yere koymak gibi eğilimler… aşırı zihinsel zorlanma sonucundadır. Bu zorlanma, çalışma belleğinin normalin üstünde genişlemesi ve yakın zaman belleğinin ilişkilerle aşırı yüklenmesindendir. Episodik bellek ve temel duyulara ait tampon bellekler de çalışma belleğine katılır. Durum öyle bir hal alır ki, araba kullanırken trafikte kırmızı ışıkta durmuş olduğunuz gibi, çok basit şeyleri kısa süre sonra hatırlıyamaz hale gelirsiniz. Koku ve tat alma duygularınız zayıflar.

Under heavy load, the brain does not only lncrease the relations of the elements in the subject matter but also takes meaures to increase the relational mechanisms and elavating precautions. It changes the neuraş networks’ propogational properties by making the body secrete hormones. Hence, thresholds for making decisions change and it gets easier to resolve a decision regardless of whether it is right or wrong. The hormones that affect this, affects the person’s affections also. It is not a coincidence that engineers get increasingly more sensitive at the end of difficult projects or calm people get belligerent...Strangely, things get calmed down by the end of the project.
Aşırı zihinsel zorlanma durumunda beynimiz sonuca gitmek için yalnızca konu içindeki öğelerin ilişkilerini arttırmakla kalmaz. Ayrıca genel olarak ilişkilendirme ve sonuca gitmeyi kolaylaştırıcı önlemler alır. Vücudun hormonlar yayınlamasını sağlayarak beyin hücrelerinin oluşturduğu sinir ağlarının iletkenlik özelliklerini değiştirir. Böylece karar almağı belirleyen karar eşikleri düşer ve doğru ya da yanlış ne olursa olsun sonuca gitmek kolaylaşır. Bunu sağlayan hormonların salgılanması kişinin duygusal yapısını da etkiler. Mühendislik projelerinin sonunda kişilerin aşırı hassaslaşması, hiç kavga etmeyen kişilerin çatışması daha sonra da iş bittiğinde sanki hiçbir şey olmamış gibi devam etmeleri tesadüf değildir.

The commands that the brain sends to the body under heavy mental load affects not only the affective behaviour and decision thresholds of the person. The affective changes affect the thinking speed also. The new propogation conditions created by the hormones does not only affect the macro level decision making but also affects the micro events of relational connection establishing and determination of connection weights. For ex. The abrupt and mostly correct reactions shown under emergency conditions depend on the adjustment of the thinking speed as well as automatic processes.
Aşırı zorlanma durumunda beynin vücuda gönderdiği komutlar ile salgılanan hormonlar yalnızca kişinin duygusal (affektif) davranışını ve karar eşiklerini etkilemekle kalmaz. Oluşan affektif değişiklikler düşünme hızını da etkiler. Hormonların oluşturduğu yeni propagasyon ortamının özellikleri yalnızca makro seviyede kararların çabuk verilişini değil, ilişkilerin kuruluşu ve ilişki önemlerinin belirlenişi gibi mikro olayları da hızlandırır. Örneğin olağanüstü durumlarda, acil durumlarda ne olduğumuzun farkına varmadan gösterdiğimiz doğru tepkilerin altında düşünce hızının hormonal olarak ayarlanışı da yatar, otomatik süreçlerin devreye girişinin yanında.

A global result of high and long duration concentration is that the mental control ability of the person increases over normal levels. An indication of this is the increase in the speaking native and foreign languages ability, also an increase in the perception sensitivity. You begin to notice things on your computer screen that you normally did not see before. You begin to remember the relational details of past events that you have not noticed before.
Yoğun dikkat ve uzun süreli yoğun dikkat durumunun global bir sonucu ise kişinin zihinsel kontrol yeteneğinin normal seviyelerin üzerine çıkmasıdır. Bunun bir göstergesi, konuşma yeteneği, yabancı dil kullanımı yeteneği,
artar, algılama hassasiyeti aşırı artar. Çalışırken bilgisayar ekranınızda her zaman fark etmediğiniz küçük şeyler görmeğe başlarsınız, geçmişe ilişkin olayların hiç farkına varmadığınız ilişkisel ayrıntılarını hatırlamağa fark etmeğe başlarsınız.

An even more increase of the thinking speed causes serious problems. You begin to see halucinations or hear sounds. Difficulties in using the language begin. You begin to hear other languages when speaking your native tongue. The same problems recur in your mind continuously.
Düşünce hızının biraz daha artması ciddi sorunlar yaratır. Hayaller görmeğe başlarsınız ya da sesler duymağa başlarsınız. Dil konusunda sıkıntılar başlar. Almanca konuşmaları dinlerken Türkçe sözler duymağa başlarsınız. Hep aynı sorunlar kafanızda dönüp dolaşıp aklınıza gelir.

A person under stress has difficulty to forget(interalia). The inability to put aside everything and to look at problems with a fresh mind stops the chance of finding solutions as well as deepening of the mental disturbance. It may not be a good solution to go to a long nice vacation in this situation. When you open the house door on your return, you will find the same problems exactly as you have left them behind.
Bunalmış bir insanın önemli bir sorunu unutamamaktır. Her şeyi bir kenara koyup sorunlara taze bir kafa ile yeniden bakamamak çözümlere ulaşmağı engellediği gibi zihinsel rahatsızlığın derinleşmesine de neden olur.
Bu durumda uzun ve güzel bir tatile çıkayım düzelirim yaklaşımı da çözüm vermeyebilir. Eve dönüp kapıyı açtığınızda bütün sorunları aynen karşınızda bulursunuz. Üstelik sorunları rafa kaldırıp sonra yeniden indirmenin getirdiği zihinsel yük te üstünüze biner.

If paid attention the stages that the problem occurs most seriously give strong clues to its solution. Forgetting is one of these.  If we can forget even some details of the things that happened after a mentally loaded day, if they do not come back to your mind this means everything is OK.The key to relaxing, to stay away from the bad effects of high concentration is forgetting.
Dikkatli bakılırsa sorunun en yoğun olduğu aşamalar sorunun çözümüne ilişkin ipuçları verebilir. Unutmak bu ipuçlarından önde gelen bir yeteneğimiz. Yoğun bir günden sonra o günde olanların hiç değilse ayrıntılarını bir şekilde unutabiliyorsak, akşam bunlar tekrar geri gelmiyorsa aklımıza her şey yolundadır. Rahatlamanın zihinsel olarak relax olmanın, yoğun dikkatten ve onun kötü etkilerinden kurtulmanın anahtarı unutmaktır.

Forgetting destroys the semantic relations network formed by the high concentration, erases the connection weights created for this network. The destroying-reduction of the connection weights reduces the cognitive ability and slows down the thinking speed. Although speed is a chemical or hormonal phenomenon logical structure may have a slowing effect on the speed.
Unutmak, yoğun dikkatin oluşturmuş olduğu semantik ilişkiler ağını bozar, bu ağa özgü oluşmuş ilişki önemlerini, ağırlıklarını siler ya da bozar. İlişkisel ağırlıkların bozulması ister istemez muhakeme yeteneğini azaltarak düşünme hızını frenleyici bir etki yapar. Hız hormanal ya da kimyasal bir olgu olsa da mantıksal yapı hız üzerinde frenleyici bir etki yapabilir.

Forgetting, specifically forgetting the context, reduces the load on the memory hence reduces the enforcement of the perception buffer memories to act as the working memory. The speed of the forgetting process may cause negative effects after heavy concentration periods. The person begins to get interested with many cmopletely unrelated subjects using the mental capacity he/she has created. Such as pushing self to remember details of things in the past, thinking extremely abstract subjects. He tries to continue to push self mentally with other activities.
Unutmak, özellikle bağlam (context)’i unutmağa başlamak aşırı bellek zorlanmalarını azaltarak algılama tampon belleklerinin çalışma belleği gibi kullanılmağa zorlanması gereğini azaltır. Unutma işleminin hızlı olması, özellikle uzun süreli yoğun konsantrasyon dönemlerinden sonra ters etkilere yol açabilir. Kişi oluşturmuş olduğu zihin kapasitesi ile bir çok ilişkisiz konuyla ilgilenmeğe başlar. Geçmişteki çok eski anılarını zorlamağa, çok soyut konular düşünmeğe ve zihinsel zorlama eğilimini başka faaliyetlerle artarak sürdürmeğe çalışabilir.

When stopping long duration high concentration or even stopping the daily working process,mental activities with increasingly lower densities may help. One should leave some time to the brain to adjust. For example, listening English news first, then Turkish news, and then an art program and then an entertainment program... Close the TV and sip some tea on your favorite armchair...
Uzun süreli yoğun konsantrasyondan çıkışta, hatta günlük tempodan çıkışta yoğunluğu giderek azalan zihinsel faaliyetler izlemek ve kişi beynine uyum sağlamak için zaman tanımak gerekir. Örneğin, önce İngilizce haberler seyredip, daha sonra Türkçe haberler, sonra bir sanat programı sonra eğlence programı… Daha sonra TV’yi kapatıp en keyifli koltuğunuzda çay höpürdetmek vb…

By the way, what does normal people do when they use high concentration sometimes? They do not do anything intentional. Their physique and the personality that they have developed protects them. The problem occurs on people who work on large systems with critical responsibilities, concentrating highly for long durations or jobs requiring to carry a subject in one’s mind for long durations. These people break down the resistence their brains show to high concentration by material or immaterial motivations. If these people are not trained to take precautions against these problems they become prone to serious mental risks.
Peki, normal işler yapan insanlar zaman zaman yoğun konsantre olduklarında ne yaparlar? Bilinçli olarak pek bir şey yapmazlar. Bünyelerinin ve geliştirmiş oldukları kişiliğin davranış biçimleri onları korur. Sorun büyük sistemler gibi hayati sorumluluk ve risk içeren, normalin üstünde uzun sürelerle konsantre olmak ya da belirli bir konuyu zihinde taşımak gereken işlerde çalışan kişilerindir. Bu kişiler maddi manevi motivasyonlarla bünyelerinin yüksek konsantrasyona karşı gösterdiği direnci yenmek alışkanlığını edinirler çalıştıkları işlerde.
Eğer bu tür işlerde çalışan kişiler içinde bulundukları duruma karşı almaları gereken önlemler konusunda eğitilmezlerse kalıtsal eğilimlerine de bağlı olarak ciddi zihinsel risklere maruz kalırlar.
When your mind gets tired your attention drops and you begin to think different subjects. As an example to your mind taking autonomous precautions is seeing halucinations when the thinking speed increases too much. Infact halucination is a way of getting rid of excessive mental energy.
Normalde zihnimiz yorulduğunda dikkatimiz dağılır farklı konuları düşünmeğe başlarız. Sınırlar zorlanınca vücudumuzun otomatik olarak tedbirler alışına bir örnek te düşünce hızının çok artması durumunda halisülasyonlar görmemizdir. Halisülasyon aslında zihinsel enerjinin bir çeşit boşalışıdır.

Your behavioural patterns may have a protective effect. For example, a person under heavy load tries to act using more plans.  Programming and planning, designing require a high amount of mental effort hence, help to empty the brain from mental energy. These not only organize the tasks to do but also helps to spend the excessive mental energy.
Davranış biçimlerimiz de bizi koruyucu etki yapabilir. Örneğin aşırı yük altındaki bir kişi, daha programlı ve planlı çalışmak için önlem alır. Program ve plan yapmak, tasarım yapmak hep zihinsel enerjiyi boşaltmağa hizmet eden yüksek enerji kullanan zihinsel faaliyetlerdir. Bunlar yalnız yapılacak işleri düzenlemekle kalmaz birikmiş olan aşırı zihinsel enerjiyi harcamağı da sağlar.

The problem is the excessive increase in the mental energy and the thinking speed because of the excessive concntration. They remain at these high levels for durations as long as 3 – 6 months and they do not drop down to normal levels during this long period of time. This unreducing mental energy and thinking speed causes permanent changes in the brains of the related employees. The employees must be trained against the bad side effects of long duration high concentration and they must be screened psychologically in a systematic way.
Sorun, iş yapma sürecinde zihinsel enerjinin ve düşünme hızının aşırı konsantrasyon nedeni ile normalin üzerine çıkması, bu değerde uzun süre kalması ve iş bittikten sonra ya da mesai saatleri dışında da aynı seviyelerde kalıp aşağı inmemesidir. Bir süre sonra azalmayan bu anormal düşünme enerjisi ve hızı çalışanların beyinlerinde kalıcı değişimlere neden olmaktadır. Bu duruma karşı, çalışanların relax olma teknikleri konusunda eğitilmeleri ve iş kritikliğine bağlı olarak düzenli pskolojik kontrol altında tutulmaları gerekir.

My next article will propose a method to relax for large systems employees who have critical duties. The most important problem with a tired mind is being unable to forget that day and its difficulties. There must be some memory mechanisms in order to forget easily. If we can analize these mechanisms carefully may be we can develop some useful techniques.
Bundan sonraki yazım, hayati operasyonel görevler üslenen büyük sistem çalışanlarının relax olmaları için bir yöntem önerecek. Yorgun bir kafa ile karşılaşılan en önemli sorun akşam eve gidince o günü ya da güçlükleri unutamamaktır. Unutmak için belleğin bazı silme mekanizmaları olmalı. Eğer bu mekanizmaları iyi bir şekilde tahlil edebilirsek belki de çok basit bazı teknikler geliştirebiliriz.