Monday, December 28, 2015

Attention Window and the Situation Awareness


ATTENTION WINDOW AND THE SITUATION AWARENESS

DİKKAT PENCERESİ VE DURUM FARKINDALIĞI

 

Looking is turning our fase and eyes to a certain direction and percieve the objects there as a whole.  For example, percieving that the sides of a rectangle connect and the sides are parallel.

Bakmak gözlerimizi belirli bir yöne çevirmek ve oradaki nesneleri bir bütünlük içinde algılamak.  Örneğin dikdörtgen biçimindeki bir nesnenin kenarlarının birleştiğini ve paralel olduklarını algılamak.

 

In contrast, seeing is identifying this object as ‘door’.  Looking is a simple operation without mental depth, a process in which lower level seeing information is stored temporarily at the buffer regions.

Görmek ise bu nesnenin bir kapı olduğunu algılamak.  Bakmak basit bir işlemle muhakemesel olmayan, daha alt seviyede görme bilgilerinin geçici olarak depolandığı tampon bölgelerde yapılan bir işlem.

 

In seeing the object that is seen gets binded or related with the ‘door object’ in the semantical memory.

Görmekte ise görülen şeyin zihnimizdeki semantik-anlamsal bellekte bulunan kapı nesnesi ile bağlanması, ilişkilendirilmesi söz konusu.

 

Focusing is the limitation of the area that we see under mental control and inhibition of the area outside.

Odaklanmak baktığımız alanın muhakeme güdümünde değiştirilmesi, genişliğinin sınırlanması, dışarıda bırakılan alanın yasaklanması.

 

Concentrating is the increasing of the binding operation during seeing.  For example, the evaluation of the door size, whether it is old or new, a comparison with the other doors etc.

Konsantre olmak/yoğunlaşmak görme sırasındaki bağlama/ilişkilendirme işleminin derinliğinin arttırılması.  Örneğimizdeki kapının büyüklüğünün değerlendirilmesi, eski mi yeni mi, diğer kapılarla karşılaştırılması gibi.

 

Paying attention includes both focusing and some concentration. We first focuse and limit the area af attention and then concentrate, increase the binding depth somewhat.

Dikkat etmek hem odaklanmayı hem de konsantre olmayı içerir.  Dikkat ederken önce odaklar, alanı sınırlar sonra da bir miktar konsantre oluruz.

 

The focused thing does not have to be a percievable object.  One can focus on an abstract subject.  The increasing attention transforms into concentration.

Dikkat edilen şeyin mutlaka görsel algılanabilen bir nesne olması gerekmez.  Kişi soyut bir konu üzerinde de dikkatini toplayabilir.  Artan dikkat konsantrasyona dönüşür.

 

Attention window is the area, details of which contents are binded with their meanings.  We see the objects that are in the frame at which we focus our attention.

Dikkat penceresi kapsadığı alan içindeki ayrıntıların anlamları ile bağlandığı/ilişkilendirildiği alandır.  Biz dikkat ettiğimiz çerçeve içindeki nesneleri görürüz.

 

The attention window may be visually three dimensional as in driving.  Attention window is not visual only.  The area which has a high relational depth forms the attention window when focusing on an abstract subject.

Dikkat penceresi otomobil kullanırken ki gibi görsel olarak 3 boyutlu olabilir.  Dikkat penceresi yalnızca görsel değildir.  Soyut bir konuya dikkat ederken ilişkilendirme derinliği yüksek olan bölge dikkat penceresini oluşturur. 

 

While solving a problem, attention concentrates on different aspects of the problem and subjects related to these.  The relation’s depth and amount determines the size of the attention window.

Bir problem çözerken dikkat problemin çeşitli yönlerine ve bunlarla ilişkili konulara yoğunlaşır.  İlişkilendirme derinliği ve miktarı dikkat penceresinin büyüklüğünü belirler.

 

In tasks such as Air Traffic Control, the controller who may be faced by serious problems, will have to redirect his/her attention window, shed light upon other subjects, direct his/her attention just after

solving the problem.

Hava Trafik Kontrolü gibi kritik görevlerde, ciddi problemlerle karşılaşan kontrolör yalnızca problemi çözmekten öte,sorun bitip geri döndüğünde dikkat penceresini yeniden yönlendirmek, başka konulara ışık tutmak, dikkatini yönlendirmek zorunda kalır.

 

Experiments have proved that, even some of the things that reside in the same screen may not be noticed, when the attention window gets too small.

Yapılan deneyler, dikkat penceresinin çok daraldığı durumlarda, aynı ekran içinde bile yer alan nesnelerin görülmeyebildiğini ortaya koymuştur.

 

 

Situation Awareness requires awareness of the size of the current attention window.

Durum farkındalığı kullanılan dikkat penceresinin büyüklüğünün takibini gerektirir.